476
találat:
akadályozza a forgalmatkif
  1. obstruct the traffic
   USA: ʌ·bstrʌ'kt ðiː· træ'fɪ·k UK: əbstrʌkt ðiː træfɪk
akadályozza vminek a növéséti
  1. dwarf
   USA: dwɔː'rf UK: dwɔːf
akadályozásfn
  1. obstruction
   USA: ʌ·bstrʌ'kʃʌ·n UK: əbstrʌkʃn
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
  1. hindrance
   USA: hɪ'ndrʌ·ns UK: hɪndrəns
  1. átv curb
   USA: kəː'b UK: kəːb
akadály(ozás)fn
  1. obstruction
   USA: ʌ·bstrʌ'kʃʌ·n UK: əbstrʌkʃn
akadályozómn
  1. obstructive
   USA: ʌ·bstrʌ'ktɪ·v UK: əbstrʌktɪv
  1. interfering
   USA: ɪ"nəː·fɪ'rɪ·ŋ UK: ɪntəfɪərɪŋ
akadályt ugriki
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
akadálytalanmn
  1. untrammelled
   UK: ʌntræməld
  1. unobstructed
   USA: ʌ"nʌ·bstrʌ'ktʌ·d UK: ʌnəbstrʌktɪd
  1. unimpeded
   USA: ʌ"nɪ"mpiː'dʌ·d UK: ʌnɪmpiːdɪd
  1. unhindered
   USA: ʌ·nhɪ'ndəː·d UK: ʌnhɪndəd
  1. unhampered
   USA: ʌ·nhæ'mpəː·d UK: ʌnhæmpəd
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
  1. unbound
   USA: ʌ·nbaʊ'nd UK: ʌnbaʊnd
  1. glib
   USA: glɪ'b UK: glɪb
  1. free
   USA: friː' UK: friː
akadálytalan folyáskif
  1. streamline
   USA: striː'mlaɪ"n UK: striːmlaɪn
akadálytalan áramlásfn
  1. streamline
   USA: striː'mlaɪ"n UK: striːmlaɪn
akadályversenyi
  1. steeplechase
   USA: stiː'pʌ·ltʃeɪ"s UK: stiːpltʃeɪs
  1. obstacle race
   USA: ɔ'bstʌ·kʌ·l reɪ's UK: ɔbstəkl reɪs
  1. hurdles
   USA: həː'dʌ·lz UK: həːdlz
 1. sp
akadályversenyen ugrati
  1. hurdle
   USA: həː'dʌ·l UK: həːdl
akadékfn
 1. műsz
  1. stopper
   USA: stɔ'pəː· UK: stɔpər
akadékoskodiki
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. demur
   USA: dɪ"məː' UK: dɪməːr
  1. be particular about
   USA: biː· pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· ʌ·baʊ't UK: biː pətɪkjʊlər əbaʊt
  1. pej argufy
akadékoskodásfn
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
  1. demur
   USA: dɪ"məː' UK: dɪməːr
akadékoskodómn
  1. pedantic
   USA: pʌ·dæ'ntɪ·k UK: pɪdæntɪk
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
  1. nagging
   USA: næ'gɪ·ŋ UK: nægɪŋ
akadékoskodó személyfn
  1. fusspot
   UK: fʌspɔt
akadémiafn
  1. academy
   USA: ʌ·kæ'dʌ·miː· UK: əkædəmiː
akadémiaimn
  1. academic
   USA: æ"kʌ·de'mɪ·k UK: ækədemɪk
akadémikusfn
  1. academician
   USA: æ"kʌ·dʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: əkædəmɪʃn
  1. academic
   USA: æ"kʌ·de'mɪ·k UK: ækədemɪk
akadémikusanhsz
  1. academically
   USA: æ"kʌ·de'mɪ·kliː· UK: ækədemɪkliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása