COVID-19 Fight
476
találat:
akusztikaimn
  1. acoustical
   USA: ʌ·kuː'stɪ·kʌ·l UK: əkuːstɪkəl
  1. acoustic
   USA: ʌ·kuː'stɪ·k UK: əkuːstɪk
akusztikusfn
  1. acoustical
   USA: ʌ·kuː'stɪ·kʌ·l UK: əkuːstɪkəl
  1. acoustic
   USA: ʌ·kuː'stɪ·k UK: əkuːstɪk
akusztikus magasságmérőkif
  1. sonic altimeter
   USA: sɔ'nɪ·k æ·ltɪ'mʌ·təː· UK: sɔnɪk æltɪmiːtər
akusztikusanhsz
  1. acoustically
   USA: ʌ·kuː'stɪ·kliː· UK: əkuːstɪkliː
akutmn
 1. orv
  1. acute
   USA: ʌ·kyuː't UK: əkjuːt
akvamarinfn
  1. aquamarine
   USA: ɔ"kwʌ·məː·iː'n UK: ækwəməriːn
akvizíciófn
 1. átv
  1. acquisition
   USA: æ"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ækwɪzɪʃn
akváriumfn
  1. aquarium
   USA: ʌ·kwe'riː·ʌ·m UK: əkweərɪəm
akácfn
 1. bot
  1. AUS wattle
   UK: wɔtl
 2. bot
  1. acacia
   USA: ʌ·keɪ'ʃʌ· UK: əkeɪʃə
akácfafn
akár akarod akár nemkif
  1. whether you want it or no
   USA: hwe'ðəː· yuː' wɔ'nt ʌ·t əː· noʊ' UK: weðər juː wɔnt ɪt ɔːr noʊ
akár... akárkif
  1. either... or
   USA: aɪ'ðəː· əː· UK: iːðər ɔːr
akár esik akár fújkif
  1. rain or shine
   USA: reɪ'n əː· ʃaɪ'n UK: reɪn ɔːr ʃaɪn
  1. come rain come sun
   USA: kʌ'm reɪ'n kʌ'm sʌ'n UK: kʌm reɪn kʌm sʌn
akár hiszed akár nemkif
  1. believe it or not
   USA: bʌ·liː'v ʌ·t əː· nɔ't UK: bɪliːv ɪt ɔːr nɔt
akár igen akár nemkif
  1. whether or no
   USA: hwe'ðəː· əː· noʊ' UK: weðər ɔːr noʊ
akár tetszik akár nemhsz
akár így akár úgykif
  1. either way
   USA: aɪ'ðəː· weɪ' UK: iːðər weɪ
akár így, akár úgykif
  1. either way
   USA: aɪ'ðəː· weɪ' UK: iːðər weɪ
akárcsakkif
  1. the same as
   USA: ðiː· seɪ'm e'z UK: ðiː seɪm əz
  1. same as
   USA: seɪ'm e'z UK: seɪm əz
akárhogyhsz
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása