348
találat:
breachi tsi USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
breach of contractkif USA: briː'tʃ ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: briːtʃ ɔv kɔntrækt
breach of decorumfn USA: briː'tʃ ʌ·v dɪ·kɔː'rʌ·m UK: briːtʃ ɔv dɪkɔːrəm
breach of decorumkif USA: briː'tʃ ʌ·v dɪ·kɔː'rʌ·m UK: briːtʃ ɔv dɪkɔːrəm
breach of domicilekif UK: briːtʃ ɔv dɔmɪsaɪl
breach of dutykif USA: briː'tʃ ʌ·v dyuː'tiː· UK: briːtʃ ɔv djuːtiː
breach of peacefn USA: briː'tʃ ʌ·v piː's UK: briːtʃ ɔv piːs
breach of promisekif USA: briː'tʃ ʌ·v prɔ'mʌ·s UK: briːtʃ ɔv prɔmɪs
breach of the peacekif USA: briː'tʃ ʌ·v ðiː· piː's UK: briːtʃ ɔv ðiː piːs
breach of trustkif USA: briː'tʃ ʌ·v trʌ'st UK: briːtʃ ɔv trʌst
breadfn USA: bre'd UK: bred
breadi tsi USA: bre'd UK: bred
bread and butterkif USA: bre'd ʌ·nd bʌ'təː· UK: bred ənd bʌtər
bread and drippingkif USA: bre'd ʌ·nd drɪ'pɪ·ŋ UK: bred ənd drɪpɪŋ
bread binkif USA: bre'd bɪ'n UK: bred bɪn
bread boxkif USA: bre'd bɔ'ks UK: bred bɔks
bread crumbsfn USA: bre'd krʌ'mz UK: bred krʌmz
bread crumbskif USA: bre'd krʌ'mz UK: bred krʌmz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása