340
találat:
napi
  1. sun
   USA: sʌ'n UK: sʌn
  1. Nincs új a nap alatt.
    1. There is nothing new under the sun.
    1. There is nothing new under the sun.
  1. sun
   USA: sʌ'n UK: sʌn
  1. Nincs új a nap alatt.
    1. There is nothing new under the sun.
    1. There is nothing new under the sun.
 1. csill
  1. solar
   USA: soʊ'ləː· UK: soʊlər
  1. szl lamp
   USA: læ'mp UK: læmp
  1. day
   USA: deɪ' UK: deɪ
  1. Nyugtával dicsérd a napot.
    1. Praise a fair day at night.
nap-mn
  1. solar
   USA: soʊ'ləː· UK: soʊlər
nap fő eseményefn
  1. headliner
   USA: he'dlaɪ"nəː· UK: hedlaɪnər
nap hősekif
  1. lion of the day
   USA: laɪ'ʌ·n ʌ·v ðiː· deɪ' UK: laɪən ɔv ðiː deɪ
nap mint napkif
  1. day by day
   USA: deɪ' baɪ' deɪ' UK: deɪ baɪ deɪ
nap nap utánkif
  1. day in day out
   USA: deɪ' ɪ'n deɪ' aʊ't UK: deɪ ɪn deɪ aʊt
nap nap után/napról napra/nap mint napkif
  1. day after by day
   USA: deɪ' æ'ftəː· baɪ' deɪ' UK: deɪ ɑftər baɪ deɪ
nap (égitest)i
  1. sun
   USA: sʌ'n UK: sʌn
napali műszakkif
  1. day shift
   USA: deɪ' ʃɪ'ft UK: deɪ ʃɪft
napalmi
  1. napalm
   USA: neɪ'pɔ·m UK: neɪpɑm
napbarnai
  1. suntan
   USA: sʌ'ntæ"n UK: sʌntæn
napbarnasági
  1. suntan
   USA: sʌ'ntæ"n UK: sʌntæn
(nap)barnaságmn
  1. tan
   USA: tæ'n UK: tæn
napbarnítottmn
  1. tawny
   USA: tɔ'niː· UK: tɔːniː
  1. tanned
   USA: tæ'nd UK: tænd
  1. tan
   USA: tæ'n UK: tæn
  1. suntanned
   UK: sʌntænd
  1. sunburnt
   UK: sʌnbəːnt
  1. sun-tanned
   UK: sʌntænd
napelemkif
  1. solar cell
   USA: soʊ'ləː· se'l UK: soʊlər sel
napellenzőfn
 1. gj
  1. visor
   USA: vaɪ'zəː· UK: vaɪzər
 2. gj
  1. sunshade
   UK: sʌnʃeɪd
  1. sun-blind
   UK: sʌnblaɪnd
  1. canvas awning
   USA: kæ'nvʌ·s ɔ'nɪ·ŋ UK: kænvəs ɔːnɪŋ
  1. blind
   USA: blaɪ'nd UK: blaɪnd
  1. awning
   USA: ɔ'nɪ·ŋ UK: ɔːnɪŋ
napellenző ponyvafn
  1. canopy
   USA: kæ'nʌ·piː· UK: kænəpiː
napenergiakif
  1. solar energy
   USA: soʊ'ləː· e'nəː·ʤiː· UK: soʊlər enəʤiː
napenergiával való fűtés (növ)kif
  1. solar heating
   USA: soʊ'ləː· hiː'tɪ·ŋ UK: soʊlər hiːtɪŋ
napernyőfn
  1. sunshade
   UK: sʌnʃeɪd
  1. sunscreen
   USA: sʌ·nskriː'n UK: sʌnskriːn
  1. parasol
   UK: pærəsɔl
  1. beach umbrella
   USA: biː'tʃ ʌ'mbre"lʌ· UK: biːtʃ ʌmbrelə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása