340
találat:
napirendi kérdések13
  1. items on the agenda
   USA: aɪ'tʌ·mz ɔ'n ðiː· ʌ·ʤe'ndʌ· UK: aɪtəmz ɔn ðiː əʤendə
napirendi pontok13
  1. items on the agenda
   USA: aɪ'tʌ·mz ɔ'n ðiː· ʌ·ʤe'ndʌ· UK: aɪtəmz ɔn ðiː əʤendə
napirendi tárgypontok13
  1. items on the agenda
   USA: aɪ'tʌ·mz ɔ'n ðiː· ʌ·ʤe'ndʌ· UK: aɪtəmz ɔn ðiː əʤendə
napirányba fordít2
  1. veer
   USA: vɪ'r UK: vɪər
napjai meg vannak számlálva13
  1. his number is up
   USA: hʌ·z nʌ'mbəː· ʌ·z ʌ'p UK: hɪz nʌmbər ɪz ʌp
  1. his days are numbered
   USA: hʌ·z deɪ'z əː· nʌ'mbəː·d UK: hɪz deɪz ɑr nʌmbəd
napjaink megvannak számlálva13
  1. our days are few
   USA: ɔ'r deɪ'z əː· fyuː' UK: aʊər deɪz ɑr fjuː
napjainkban13
  1. in these days
   USA: ɪ'n ðiː'z deɪ'z UK: ɪn ðiːz deɪz
  1. in our days
   USA: ɪ'n ɔ'r deɪ'z UK: ɪn aʊər deɪz
napkelet1
  1. orient
   USA: ɔː'riː·e"nt UK: ɔːrɪənt
napkelte1
  1. sunup
   USA: sʌ'nʌ·p
  1. sunrise
   USA: sʌ'nraɪ"z UK: sʌnraɪz
  1. sun-up
   USA: sʌ'nʌ·p
napkelte előtt13
  1. before day
   USA: biː"fɔː'r deɪ' UK: bɪfɔːr deɪ
napkeltekor13
  1. at peep of day
   USA: æ't piː'p ʌ·v deɪ' UK: ət piːp ɔv deɪ
  1. at peep of dawn
   USA: æ't piː'p ʌ·v dɔː'n UK: ət piːp ɔv dɔːn
napkitörés13
  1. solar flare
   USA: soʊ'ləː· fle'r UK: soʊlər fleər
napkorona1
  1. corona
   USA: kəː·oʊ'nʌ· UK: kəroʊnə
napkorong1
napkémény13
  1. solar chimney
   USA: soʊ'ləː· tʃɪ'mniː· UK: soʊlər tʃɪmniː
napközben4
  1. in the daytime
   USA: ɪ'n ðiː· deɪ'taɪ"m UK: ɪn ðiː deɪtaɪm
  1. during the day
   USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· deɪ' UK: djʊərɪŋ ðiː deɪ
napközben, nappal13
  1. daytime / in the -
   USA: deɪ'taɪ"m ɪ'n ðiː· UK: deɪtaɪm ɪn ðiː
napközel1
napközis1
naplemente1
  1. sunset
   USA: sʌ'nse"t UK: sʌnset
  1. 6 sundown
   USA: sʌ'ndaʊ"n UK: sʌndaʊn
  1. after-glow
   USA: æ'ftəː·gloʊ" UK: ɑftəgloʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása