COVID-19 Fight
172
találat:
(éppen) tíz fontba kerülkif
  1. it costs as much as ten pounds
   USA: ʌ·t kɔ's e'z mʌ'tʃ e'z te'n paʊ'nz UK: ɪt kɔsts əz mʌtʃ əz ten paʊndz
éppen úgy (mint)kif
  1. even as
   USA: iː'vʌ·n e'z UK: iːvn əz
éppen úgy, mintkif
  1. even as
   USA: iː'vʌ·n e'z UK: iːvn əz
éppen ő magakif
  1. no other than he
   USA: noʊ' ʌ'ðəː· ðʌ·n hiː' UK: noʊ ʌðər ðæn hiː
épségfn
  1. soundness
   USA: saʊ'ndnʌ·s UK: saʊndnəs
épségbenhsz
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
építi
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. engineer
   USA: e"nʤʌ·nɪ'r UK: enʤɪnɪər
  1. construct
   USA: kɔ'nstrʌ·kt UK: kənstrʌkt
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
  1. bank upon
   USA: bæ'ŋk ʌ·pɔ'n UK: bæŋk əpɔn
épít vmirei
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
épít (épületszárnyat)i
  1. throw out
   USA: θroʊ' aʊ't UK: θroʊ aʊt
építkezésfn
  1. building operations
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nz UK: bɪldɪŋ ɔpəreɪʃnz
épít(kez)és alattkif
  1. in course of construction
   USA: ɪ'n kɔː'rs ʌ·v kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪn kɔːs ɔv kənstrʌkʃn
építkezési területfn
  1. building site
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ saɪ't UK: bɪldɪŋ saɪt
  1. building plot
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ plɔ't UK: bɪldɪŋ plɔt
építkezési vállalatkif
  1. construction company
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n kʌ'mpʌ·niː· UK: kənstrʌkʃn kʌmpəniː
építményfn
  1. erection
   USA: ɪ·re'kʃʌ·n UK: ɪrekʃn
 1. átv
  1. edifice
   USA: e'dʌ·fʌ·s UK: edɪfɪs
  1. buildup
   USA: bɪ'ldʌ"p UK: bɪldʌp
  1. build-up
   USA: bɪ'ldʌ"p UK: bɪldʌp
építésfn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. building
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ
építésimn
  1. structural
   USA: strʌ'ktʃəː·ʌ·l UK: strʌktʃərəl
építési engedélyfn
  1. building permit
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ pəː'mɪ"t UK: bɪldɪŋ pəːmɪt
építési kölcsön (PHARE)kif
  1. building loan
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ loʊ'n UK: bɪldɪŋ loʊn
építési területfn
  1. building site
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ saɪ't UK: bɪldɪŋ saɪt
építési tevékenység (PHARE)kif
  1. construction activity
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: kənstrʌkʃn æktɪvɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása