COVID-19 Fight
óriási!isz
  1. capital!
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
óriásimn
  1. whopping
   USA: hwɔ'pɪ·ŋ UK: wɔpɪŋ
  1. whacking
   USA: hwæ'kɪ·ŋ UK: wækɪŋ
  1. vast
   USA: væ'st UK: vɑst
  1. biz tremendous
   USA: trʌ·me'ndʌ·s UK: trɪmendəs
  1. top notch
   USA: tɔ'p nɔ'tʃ UK: tɔp nɔtʃ
  1. titanic
   USA: taɪ·tæ'nɪ·k UK: taɪtænɪk
  1. biz thundering
   USA: θʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: θʌndərɪŋ
  1. biz thumping
   USA: θʌ'mpɪ·ŋ UK: θʌmpɪŋ
  1. biz terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
  1. super
   USA: suː'pəː· UK: suːpər
  1. stupendous
   USA: stuː·pe'ndʌ·s UK: stjuːpendəs
  1. smashing
   USA: smæ'ʃɪ·ŋ UK: smæʃɪŋ
  1. prodigious
   USA: prʌ·dɪ'ʤʌ·s UK: prədɪʤəs
  1. mountainous
   USA: maʊ'ntʌ·nʌ·s UK: maʊntɪnəs
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
  1. mammoth
   USA: mæ'mʌ·θ UK: mæməθ
  1. jumbo
   USA: ʤʌ'mboʊ· UK: ʤʌmboʊ
  1. immense
   USA: ɪ"me'ns UK: ɪmens
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
  1. helluva
   USA: he"luː'vʌ·
  1. grandiose
   USA: græ'ndiː·oʊ"s UK: grændiːoʊs
  1. gigantic
   USA: ʤaɪ·gæ'nɪ·k UK: ʤaɪgæntɪk
  1. giant
   USA: ʤaɪ'ʌ·nt UK: ʤaɪənt
  1. gargantuan
   USA: gɔ·rgæ'ntʃuː·ʌ·n UK: gɑgæntjʊən
  1. enormous
   USA: iː·nɔː'rmʌ·s UK: ɪnɔːməs
  1. elephantine
   USA: e"lʌ·fæ'ntiː"n UK: elɪfæntaɪn
  1. colossal
   USA: kʌ·lɔ'sʌ·l UK: kəlɔsl
  1. babylonian
   USA: bæ"bʌ·loʊ'niː·ʌ·n UK: bæbɪloʊnjən
óriási bálnafn
óriási dologfn
  1. szl thumper
   USA: θʌ'mpəː· UK: θʌmpə
  1. buster
   USA: bʌ'stəː· UK: bʌstər
óriási győzelemkif
  1. smashing victory
   USA: smæ'ʃɪ·ŋ vɪ'ktriː· UK: smæʃɪŋ vɪktəriː
óriási hojszafn
 1. áll
  1. stinker
   UK: stɪŋkər
óriási izgalomfn
  1. furore
   UK: fjʊrɔːriː
  1. furor
   USA: fyʊ'rɔː·r
óriási különbségkif
  1. a whale of difference
   USA: eɪ' hweɪ'l ʌ·v dɪ'frʌ·ns UK: eɪ weɪl ɔv dɪfrəns
óriási laposhalfn
  1. halibut
   USA: hæ'lʌ·bʌ·t UK: hælɪbət
óriási méretűfn
  1. jumbo
   USA: ʤʌ'mboʊ· UK: ʤʌmboʊ
óriási módonhsz
  1. monstrously
   UK: mɔnstrəsliː
óriási nagymn
  1. humongous
   USA: hyuː·mɔː'ŋgʌ·s
óriási, nagyszerűmn
  1. grand
   USA: græ'nd UK: grænd
óriási nagyságfn
  1. vastness
   USA: væ'stnʌ·s UK: vɑstnəs
óriási pénzekkif
  1. any amount of money
   USA: e'niː· ʌ·maʊ'nt ʌ·v mʌ'niː· UK: eniː əmaʊnt ɔv mʌniː
óriási volta vminekfn
  1. immensity
   UK: ɪmensɪtiː
óriási árfn
  1. szl soak
   USA: soʊ'k UK: soʊk
óriásianhsz
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
óriási/hatalmaskif
  1. any amount
   USA: e'niː· ʌ·maʊ'nt UK: eniː əmaʊnt
óriásivá növekedett túlzsúfolt városfn
  1. átv wen
   USA: we'n UK: wen
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása