Összesen 284 találat 8 szótárban.
only one kind/sort (of)13
nothing of the kind!13 USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
nothing of the kind13 USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
sg of the kind13
if you will kindly13 USA: ʌ·f yuː' wʌ·l kaɪ'ndliː· UK: ɪf juː wɪl kaɪndliː
if you would kindly13 USA: ʌ·f yuː' wʊ'd kaɪ'ndliː· UK: ɪf juː wʊd kaɪndliː
the embodiment of kindness13 USA: ðiː· e·mbɔ'diː·mʌ·nt ʌ·v kaɪ'ndnʌ·s UK: ðiː ɪmbɔdɪmənt ɔv kaɪndnəs
give him my kind regards13 USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
of two (different) kinds/sorts3
in cases of that kind13 USA: ɪ'n keɪ'sʌ·z ʌ·v ðʌ·t kaɪ'nd UK: ɪn keɪsɪz ɔv ðət kaɪnd
in cases of the kind13 USA: ɪ'n keɪ'sʌ·z ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: ɪn keɪsɪz ɔv ðiː kaɪnd
kinder
kindergarten
kindergarten teacher
kindergartner
kindhearted
kind hearted
kindheartedly
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása