COVID-19 Fight
angry at sthkif
angry / be - with sbkif
angry lookkif USA: æ'ŋgriː· lʊ'k UK: æŋgriː lʊk
angry passageskif USA: æ'ŋgriː· pæ'sʌ·ʤʌ·z UK: æŋgriː pæsɪʤɪz
angry with sbkif
get angrykif USA: gɪ't æ'ŋgriː· UK: get æŋgriː
grow angrykif USA: groʊ' æ'ŋgriː· UK: groʊ æŋgriː
be angry with sbkif
don't be angry!kif
make sy angryi USA: meɪ'k saɪ' æ'ŋgriː·
it made me angrykif USA: ʌ·t meɪ'd miː' æ'ŋgriː· UK: ɪt meɪd miː æŋgriː
make / it -s you angrykif USA: meɪ'k ʌ·t e's yuː' æ'ŋgriː·
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása