COVID-19 Fight
Összesen 56 találat 2 szótárban. Részletek
anothermn USA: ʌ·nʌ'ðəː· UK: ənʌðər
another onekif USA: ʌ·nʌ'ðəː· hwʌ'n UK: ənʌðər wʌn
another / one -kif USA: ʌ·nʌ'ðəː· hwʌ'n UK: ənʌðər wʌn
another sort ofkif USA: ʌ·nʌ'ðəː· sɔː'rt ʌ·v UK: ənʌðər sɔːt ɔv
another timekif USA: ʌ·nʌ'ðəː· taɪ'm UK: ənʌðər taɪm
copy anotherkif USA: kɔ'piː· ʌ·nʌ'ðəː· UK: kɔpiː ənʌðər
one anothernm USA: hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: wʌn ənʌðər
time / another -hsz USA: taɪ'm ʌ·nʌ'ðəː· UK: taɪm ənʌðər
have another fish to fryi USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· fɪ'ʃ tʌ· fraɪ' UK: hæv ənʌðər fɪʃ tuː fraɪ
have another one on mekif USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· hwʌ'n ɔ'n miː' UK: hæv ənʌðər wʌn ɔn miː
that's another pair of shoeskif UK: ðəts ənʌðər peər ɔv ʃuːz
have another piece.kif USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· piː's UK: hæv ənʌðər piːs
sing another songkif USA: sɪ'ŋ ʌ·nʌ'ðəː· sɔː'ŋ UK: sɪŋ ənʌðər sɔŋ
try another tackkif USA: traɪ' ʌ·nʌ'ðəː· tæ'k UK: traɪ ənʌðər tæk
have another thinkkif USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· θɪ'ŋk UK: hæv ənʌðər θɪŋk
sing another tunekif USA: sɪ'ŋ ʌ·nʌ'ðəː· tuː'n UK: sɪŋ ənʌðər tjuːn
ask me anotherkif USA: æ'sk miː' ʌ·nʌ'ðəː· UK: æsk miː ənʌðər
overlap one anotherkif USA: oʊ'vəː·læ"p hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: oʊvəlæp wʌn ənʌðər
tell me another!kif USA: te'l miː' ʌ·nʌ'ðəː· UK: tel miː ənʌðər
that's quite another cup of teakif UK: ðəts kwaɪt ənʌðər kʌp ɔv tiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása