at one gokif USA: æ't hwʌ'n goʊ' UK: ət wʌn goʊ
go in at one ear and out at the otherkif USA: goʊ' ɪ'n æ't hwʌ'n iː'r ʌ·nd aʊ't æ't ðiː· ʌ'ðəː· UK: goʊ ɪn ət wʌn ɪər ənd aʊt ət ðiː ʌðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása