COVID-19 Fight
baggagefn USA: bæ'gʌ·ʤ UK: bægɪʤ
baggage carfn USA: bæ'gʌ·ʤ kɔ'r UK: bægɪʤ kɑr
baggage check inkif USA: bæ'gʌ·ʤ tʃe'k ɪ'n UK: bægɪʤ tʃek ɪn
baggage claim checkfn USA: bæ'gʌ·ʤ kleɪ'm tʃe'k UK: bægɪʤ kleɪm tʃek
baggage insurancekif USA: bæ'gʌ·ʤ ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: bægɪʤ ɪnʃʊərəns
baggage tagfn USA: bæ'gʌ·ʤ tæ'g UK: bægɪʤ tæg
baggage ticketfn USA: bæ'gʌ·ʤ tɪ'kʌ·t UK: bægɪʤ tɪkɪt
baggage-checkfn
cabin baggagekif USA: kæ'bʌ·n bæ'gʌ·ʤ UK: kæbɪn bægɪʤ
carry-on baggagekif
excess baggagekif USA: ɪ·kse's bæ'gʌ·ʤ UK: ɪkses bægɪʤ
hand baggagekif USA: hæ'nd bæ'gʌ·ʤ UK: hænd bægɪʤ
saucy baggagekif USA: sɔː'siː· bæ'gʌ·ʤ UK: sɔːsiː bægɪʤ
bag and baggagekif USA: bæ'g ʌ·nd bæ'gʌ·ʤ UK: bæg ənd bægɪʤ
check one's baggagekif USA: tʃe'k wʌ'nz bæ'gʌ·ʤ UK: tʃek wʌnz bægɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása