COVID-19 Fight
be in good moodi USA: biː· ɪ'n gʌ·d muː'd UK: biː ɪn gʊd muːd
it must have been goodkif USA: ʌ·t mʌ'st hæ'v bʌ·n gʌ·d UK: ɪt mʌst hæv biːn gʊd
be of good comfort!kif USA: biː· ʌ·v gʌ·d kʌ'mfəː·t UK: biː ɔv gʊd kʌmfət
be in good orderi USA: biː· ɪ'n gʌ·d ɔː'rdəː· UK: biː ɪn gʊd ɔːdər
be it ever so goodkif USA: biː· ʌ·t e'vəː· soʊ' gʌ·d UK: biː ɪt evər soʊ gʊd
be it never so goodkif USA: biː· ʌ·t ne'vəː· soʊ' gʌ·d UK: biː ɪt nevər soʊ gʊd
good / be - at sthkif
be in sy's good booki
be so good as tokif USA: biː· soʊ' gʌ·d e'z tʌ· UK: biː soʊ gʊd əz tuː
be so good as toisz USA: biː· soʊ' gʌ·d e'z tʌ· UK: biː soʊ gʊd əz tuː
be so good as to comekif USA: biː· soʊ' gʌ·d e'z tʌ· kʌ'm UK: biː soʊ gʊd əz tuː kʌm
too good to be truekif USA: tuː' gʌ·d tʌ· biː· truː' UK: tuː gʊd tuː biː truː
be on good terms with syi USA: biː· ɔ'n gʌ·d təː'mz wʌ·ð saɪ'
be on good terms withkif USA: biː· ɔ'n gʌ·d təː'mz wʌ·ð UK: biː ɔn gʊd təːmz wɪð
be as good as one's wordi USA: biː· e'z gʌ·d e'z wʌ'nz wəː'd UK: biː əz gʊd əz wʌnz wəːd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása