COVID-19 Fight
bed and boardkif USA: be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: bed ənd bɔːd
give bed and board to syi USA: gɪ'v be'd ʌ·nd bɔː'rd tʌ· saɪ'
separation from bed and boardkif USA: se"pəː·eɪ'ʃʌ·n fəː·m be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: sepəreɪʃn frɔm bed ənd bɔːd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása