Összesen 175 találat 9 szótárban. Részletek
bizonyÍti
  1. infer
   USA: ɪ"nfəː' UK: ɪnfəːr
bizonyíti
  1. testify
   USA: te'stʌ·faɪ" UK: testɪfaɪ
  1. substantiate
   USA: sʌ·bstæ'nʃiː·eɪ"t UK: səbstænʃɪeɪt
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. prove
   USA: pruː'v UK: pruːv
  1. Ez még nem bizonyít semmit.
    1. But it doesn't prove anything.
  1. manifest
   USA: mæ'nʌ·fe"st UK: mænɪfest
  1. infer
   USA: ɪ"nfəː' UK: ɪnfəːr
  1. evince
   USA: ɪ·vɪ'ns UK: ɪvɪns
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. demonstrate
   USA: de'mʌ·nstreɪ"t UK: demənstreɪt
  1. confirm
   USA: kʌ·nfəː'm UK: kənfəːm
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
  1. aver
   USA: eɪ'vəː· UK: əvəːr
  1. attest
   USA: ʌ·te'st UK: ətest
  1. argue
   USA: ɔ'rgyuː· UK: ɑgjuː
bizonyítani szándékoziki
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
bizonyításfn
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
  1. substantiation
   USA: sʌ·bstæ"nʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbstænʃɪeɪʃn
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. demonstration
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n UK: demənstreɪʃn
bizonyítási teherkif
  1. burden of proof
   USA: bəː'dʌ·n ʌ·v pruː'f UK: bəːdn ɔv pruːf
bizonyítás (mat)i
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
bizonyítás összefoglalásakif
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
bizonyítás terhekif
  1. burden of proof
   USA: bəː'dʌ·n ʌ·v pruː'f UK: bəːdn ɔv pruːf
bizonyítatlanmn
  1. unproven
   USA: ʌ·npruː'vʌ·n UK: ʌnpruːvn
bizonyítékfn
  1. voucher
   USA: vaʊ'tʃəː· UK: vaʊtʃər
  1. testimony
   USA: te'stʌ·moʊ"niː· UK: testɪməniː
  1. substantiation
   USA: sʌ·bstæ"nʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbstænʃɪeɪʃn
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
  1. A vádnak nem volt bizonyítéka, és a férfi minden erejéből tagadta a vádat.
    1. There was no proof of the accusation, and the man vehemently denied the charge.
 1. jog
  1. exhibit
   USA: ɪ·gzɪ'bʌ·t UK: ɪgzɪbɪt
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. argument
   USA: ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɑgjʊmənt
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
bizonyítékát adja vmineki
bizonyíték hiányábankif
  1. not proven
   USA: nɔ't pruː'vʌ·n UK: nɔt pruːvn
bizonyítékokon alapulómn
  1. evidential
   UK: evɪdenʃəl
bizonyítékokra támaszkodómn
  1. evidentiary
   USA: e"vʌ·de'nʃiː·e·riː· UK: evɪdenʃəriː
bizonyítékot szerez vki elleni
  1. get the goods on sy
   USA: gɪ't ðiː· gʊ'dz ɔ'n saɪ'
bizonyítékul szolgáli
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
bizonyítgatómn
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
bizonyíthatómn
  1. susceptible of proof
   USA: sʌ·se'ptʌ·bʌ·l ʌ·v pruː'f UK: səseptəbl ɔv pruːf
  1. provable
   USA: pruː'vʌ·bʌ·l UK: pruːvəbl
  1. demonstrable
   USA: de'mʌ·nstrʌ·bʌ·l UK: demənstrəbl
  1. rég argumentative
   USA: ɔ"rgyʌ·me'ntʌ·tɪ·v UK: ɑgjʊmentətɪv
bizonyíthatóanhsz
  1. demonstrably
   USA: dɪ"mɔ'nstrʌ·bliː· UK: demənstrəbliː
bizonyíthatóságfn
  1. demonstrability
   UK: dɪmɔnstrəbɪlɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása