COVID-19 Fight
Összesen 218 találat 8 szótárban. Részletek
mothers butterkif USA: mʌ'ðəː·z bʌ'təː· UK: mʌðəz bʌtər
peanut butterfn USA: piː'nʌ"t bʌ'təː· UK: piːnʌt bʌtər
run butterkif USA: rʌ'n bʌ'təː· UK: rʌn bʌtər
strong butterkif USA: strɔː'ŋ bʌ'təː· UK: strɔŋ bʌtər
sweet butterkif USA: swiː't bʌ'təː· UK: swiːt bʌtər
vegetable butterfn USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l bʌ'təː· UK: veʤɪtəbl bʌtər
have butterflies in one's stomachkif USA: hæ'v bʌ'təː·flaɪ"z ɪ'n wʌ'nz stʌ'mʌ·k UK: hæv bʌtəflaɪz ɪn wʌnz stʌmək
spread butter on breadkif USA: spre'd bʌ'təː· ɔ'n bre'd UK: spred bʌtər ɔn bred
white butter pearkif USA: hwaɪ't bʌ'təː· pe'r UK: waɪt bʌtər peər
belly buttonfn USA: be'liː· bʌ'tʌ·n UK: beliː bʌtn
fly buttonfn USA: flaɪ' bʌ'tʌ·n UK: flaɪ bʌtn
jute buttskif USA: ʤuː't bʌ'ts UK: ʤuːt bʌts
bread and butterkif USA: bre'd ʌ·nd bʌ'təː· UK: bred ənd bʌtər
roll of butterkif USA: roʊ'l ʌ·v bʌ'təː· UK: roʊl ɔv bʌtər
press the buttonkif USA: pre's ðiː· bʌ'tʌ·n UK: pres ðiː bʌtn
push the buttonkif USA: pʊ'ʃ ðiː· bʌ'tʌ·n UK: pʊʃ ðiː bʌtn
undo the buttonsi USA: ʌ·nduː' ðiː· bʌ'tʌ·nz UK: ʌnduː ðiː bʌtnz
be a button shortkif USA: biː· eɪ' bʌ'tʌ·n ʃɔː'rt UK: biː eɪ bʌtn ʃɔːt
not worth a buttonkif USA: nɔ't wəː'θ eɪ' bʌ'tʌ·n UK: nɔt wəːθ eɪ bʌtn
do up the buttonsi USA: duː' ʌ'p ðiː· bʌ'tʌ·nz UK: duː ʌp ðiː bʌtnz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása