buzgómn
  1. zealous
   USA: ze'lʌ·s UK: zeləs
  1. strenuous
   USA: stre'nyuː·ʌ·s UK: strenjʊəs
  1. sedulous
   UK: sedjʊləs
  1. keen
   USA: kiː'n UK: kiːn
  1. Nagyon buzgó diák.
    1. She is a very keen student.
  1. industrious
   USA: ɪ"ndʌ'striː·ʌ·s UK: ɪndʌstrɪəs
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. fervid
   USA: fəː'vʌ·d UK: fəːvɪd
  1. fervent
   USA: fəː'vʌ·nt UK: fəːvənt
  1. effervescent
   USA: e"fəː·ve'sʌ·nt UK: efəvesnt
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
  1. eager
   USA: iː'gəː· UK: iːgər
  1. ardent
   USA: ɔ'rdʌ·nt UK: ɑdnt
buzgó, lelkes (vmiért lelkesedik)kif
buzgólkodiki
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
buzgómócsingfn
  1. weasel
   USA: wiː'zʌ·l UK: wiːzl
buzgónhsz
  1. keenly
   USA: kiː'nliː· UK: kiːnliː
  1. fervidly
   UK: fəːvɪdliː
  1. eagerly
   USA: iː'gəː·liː· UK: iːgəliː
  1. ardently
   USA: ɔ'rdʌ·ntliː· UK: ɑdntliː
buzgón kiszolgál vkiti
  1. serve sy hand and foot
   USA: səː'v saɪ' hæ'nd ʌ·nd fʊ't
buzgón szolgál vkiti
  1. serve sy hand and foot
   USA: səː'v saɪ' hæ'nd ʌ·nd fʊ't
buzgóságfn
  1. fervency
   UK: fəːvənsiː
lelkes, buzgó,mn
  1. eager
   USA: iː'gəː· UK: iːgər
képmutató vallásos buzgóságfn
 1. vall
  1. átv pej psalm-singing
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása