COVID-19 Fight
conclusionfn USA: kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: kənkluːʒn
foregone conclusionkif USA: fɔː'rgɔː"n kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: fɔːgɔn kənkluːʒn
in conclusionkif USA: ɪ'n kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: ɪn kənkluːʒn
draw conclusionsi USA: drɔː' kʌ·nkluː'ʒʌ·nz UK: drɔː kənkluːʒnz
rush to conclusionskif USA: rʌ'ʃ tʌ· kʌ·nkluː'ʒʌ·nz UK: rʌʃ tuː kənkluːʒnz
jump to a conclusioni USA: ʤʌ'mp tʌ· eɪ' kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: ʤʌmp tuː eɪ kənkluːʒn
i was led to the conclusionkif USA: aɪ' wʌ·z le'd tʌ· ðiː· kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: aɪ wɔz led tuː ðiː kənkluːʒn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása