COVID-19 Fight
in consequence of sgkif
as a consequencekif USA: e'z eɪ' kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: əz eɪ kɔnsɪkwəns
of great consequencekif USA: ʌ·v greɪ't kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: ɔv greɪt kɔnsɪkwəns
of no consequencekif USA: ʌ·v noʊ' kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: ɔv noʊ kɔnsɪkwəns
pregnant with consequenceskif USA: pre'gnʌ·nt wʌ·ð kɔ'nsʌ·kwe"nsʌ·z UK: pregnənt wɪð kɔnsɪkwənsɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása