COVID-19 Fight
crunchi tsi USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
crunchi tni USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
crunchymn USA: krʌ'ntʃiː·
he crunched his way through the snowkif USA: hiː' krʌ'ntʃt hʌ·z weɪ' θruː' ðiː· snoʊ' UK: hiː krʌntʃt hɪz weɪ θruː ðiː snoʊ
at a single crunchkif USA: æ't eɪ' sɪ'ŋgʌ·l krʌ'ntʃ UK: ət eɪ sɪŋgl krʌntʃ
the hard snow crunches under footkif USA: ðiː· hɔ'rd snoʊ' krʌ'ntʃʌ·z ʌ'ndəː· fʊ't UK: ðiː hɑd snoʊ krʌntʃɪz ʌndər fʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása