COVID-19 Fight
Összesen 97 találat 9 szótárban. Részletek
csökkenti
  1. cut down
   USA: kʌ't daʊ'n UK: kʌt daʊn
csökken(t)i
  1. abate
   USA: ʌ·beɪ't UK: əbeɪt
csökkenti
  1. átv biz whittle
   USA: hwɪ'tʌ·l UK: wɪtl
  1. tone down
   USA: toʊ'n daʊ'n UK: toʊn daʊn
  1. subdue
   USA: sʌ·bduː' UK: səbdjuː
  1. step down
   USA: ste'p daʊ'n UK: step daʊn
  1. slacken
   USA: slæ'kʌ·n UK: slækən
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. send down
   USA: se'nd daʊ'n UK: send daʊn
  1. retrench
   USA: riː·tre'ntʃ UK: rɪtrentʃ
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. reduces
   USA: riː·duː'sʌ·z UK: rɪdjuːsɪz
  1. reduce
   USA: riː·duː's UK: rɪdjuːs
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. szl pull in
   USA: pʊ'l ɪ'n UK: pʊl ɪn
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. lower
   USA: loʊ'əː· UK: loʊər
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
  1. ease down
   USA: iː'z daʊ'n UK: iːz daʊn
  1. draw in
   USA: drɔː' ɪ'n UK: drɔː ɪn
  1. diminish
   USA: dʌ·mɪ'nɪ·ʃ UK: dɪmɪnɪʃ
  1. detract
   USA: dʌ·træ'kt UK: dɪtrækt
  1. derogate
   UK: derəgeɪt
  1. derogate
   UK: derəgeɪt
  1. depress
   USA: dʌ·pre's UK: dɪpres
  1. deflate
   USA: dʌ·fleɪ't UK: dɪfleɪt
  1. decrease
   USA: diː'kriː"s UK: diːkriːs
  1. US cut back
   USA: kʌ't bæ'k UK: kʌt bæk
  1. bring down
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n UK: brɪŋ daʊn
  1. bate
   USA: beɪ't UK: beɪt
 1. vegy
  1. attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
  1. rég abridge
   USA: ʌ·brɪ'ʤ UK: əbrɪʤ
  1. abate
   USA: ʌ·beɪ't UK: əbeɪt
csökkent, enyhíti
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
csökkentésfn
  1. retrenchment
   USA: riː·tre'ntʃmʌ·nt UK: rɪtrentʃmənt
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. mitigation
   USA: mɪ"tɪ·geɪ'ʃʌ·n UK: mɪtɪgeɪʃn
  1. lowering
   USA: loʊ'əː·ɪ·ŋ UK: loʊərɪŋ
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
  1. diminution
   USA: dɪ"mʌ·nuː'ʃʌ·n UK: dɪmɪnjuːʃn
  1. derogation
   UK: derəgeɪʃn
  1. decrementing
   UK: dekrɪməntɪŋ
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
  1. cutback
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. curtailment
   USA: kəː·teɪ'lmʌ·nt UK: kəːteɪlmənt
 1. jog
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. abatement
   USA: ʌ·beɪ'tmʌ·nt UK: əbeɪtmənt
csökken(t)ésfn
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. abatement
   USA: ʌ·beɪ'tmʌ·nt UK: əbeɪtmənt
csökkentés; árleszállitásfn
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
csökkentés; kisebbítési
  1. lessening
   USA: le'sʌ·nɪ·ŋ UK: lesnɪŋ
csökkentés,takarékosságfn
  1. retrenchment
   USA: riː·tre'ntʃmʌ·nt UK: rɪtrentʃmənt
csökkentettmn
  1. US subdued
   USA: sʌ·bduː'd UK: səbdjuːd
  1. reduced
   USA: riː·duː'st UK: rɪdjuːst
  1. diminished
   USA: dʌ·mɪ'nɪ·ʃt UK: dɪmɪnɪʃt
csökkentett árakkif
  1. reduced prices
   USA: riː·duː'st praɪ'sʌ·z UK: rɪdjuːst praɪsɪz
csökkentett fejadagkif
  1. short rations
   USA: ʃɔː'rt ræ'ʃʌ·nz UK: ʃɔːt ræʃnz
  1. short ration
   USA: ʃɔː'rt reɪ'ʃʌ·n UK: ʃɔːt ræʃn
csökkentett utasításkészletű (processzor)fn
  1. risc
   USA: rɪ'sk
csökkenthetőmn
  1. reducible
   USA: rʌ·duː'sʌ·bʌ·l UK: rɪdjuːsəbl
csökkenti a feszültségeti
  1. ease the tension
   USA: iː'z ðiː· te'nʃʌ·n UK: iːz ðiː tenʃn
csökkenti/levágja/kivágjakif
  1. cut down on
   USA: kʌ't daʊ'n ɔ'n UK: kʌt daʊn ɔn
csökkentőmn
  1. reducing
   USA: riː·duː'sɪ·ŋ UK: rɪdjuːsɪŋ
  1. extenuatory
   UK: ekstenjʊətəriː
  1. extenuative
   UK: ekstenjʊətɪv
  1. disincentive
   USA: dɪ"sʌ·nse'ntɪ·v UK: dɪsɪnsentɪv
  1. derogatory
   USA: dəː·ɔ'gʌ·tɔː"riː· UK: dɪrɔgətriː
csökkent, visszafogkif
  1. cut down on
   USA: kʌ't daʊ'n ɔ'n UK: kʌt daʊn ɔn
csökkent vmiti
csökken; csökkenti
  1. decrease
   USA: diː'kriː"s UK: diːkriːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása