csomagolás1
  1. wrapping
   USA: ræ'pɪ·ŋ UK: ræpɪŋ
  1. wrapper
   USA: ræ'pəː· UK: ræpər
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
  1. packaging
   USA: pæ'kɪ·ʤɪ·ŋ UK: pækɪʤɪŋ
  1. getting up
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ'p UK: getɪŋ ʌp
csomagolás (anyag) (növ)1
  1. package
   USA: pæ'kɪ·ʤ UK: pækɪʤ
csomagolás bérmentve4
  1. packing included
   USA: pæ'kɪ·ŋ ɪ"nkluː'dʌ·d UK: pækɪŋ ɪnkluːdɪd
csomagolás (EU)1
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
csomagolás (PHARE)1
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
a csomagolás költségmentes13
  1. no charge is made for packing
   USA: noʊ' tʃɔ'rʤ ʌ·z meɪ'd frəː· pæ'kɪ·ŋ UK: noʊ tʃɑʤ ɪz meɪd fəː pækɪŋ
1. csomagolás (mint művelet), 2. tartósítás, konzerválás (növ)1
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
fogyasztói csomagolás (növ)13
  1. consumer packaging
   USA: kʌ·nsuː'məː· pæ'kɪ·ʤɪ·ŋ UK: kənsjuːmər pækɪʤɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása