COVID-19 Fight
Összesen 213 találat 18 szótárban. Részletek
did2 USA: dʌ·d UK: dɪd
didactic3 USA: daɪ·dæ'ktɪ·k UK: dɪdæktɪk
didactically4 UK: dɪdæktɪkliː
didactician1 UK: dɪdæktɪʃn
didacticism1 UK: dɪdæktɪsɪzəm
didactics1 UK: dɪdæktɪks
Did anybody ask for me?13 USA: dʌ·d e'niː·bʌ·diː· æ'sk frəː· miː' UK: dɪd enɪbɔdiː æsk fəː miː
did anyone ask for me?13 USA: dʌ·d e'niː·wʌ·n æ'sk frəː· miː' UK: dɪd enɪwʌn æsk fəː miː
diddle2 2.2 UK: dɪdl
diddly-squat1
did not13 USA: dʌ·d nɔ't UK: dɪd nɔt
did nothing pass between you?13 USA: dʌ·d nʌ'θɪ·ŋ pæ's biː·twiː'n yuː' UK: dɪd nʌθɪŋ pɑs bɪtwiːn juː
didn't get over13
dido1 USA: daɪ'doʊ·
didy1
did you ever see such a thing?13 USA: dʌ·d yuː' e'vəː· siː' sʌ'tʃ eɪ' θɪ'ŋ UK: dɪd juː evər siː sʌtʃ eɪ θɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása