COVID-19 Fight
do for sb/sth 1.kif
do for sb/sth 2.kif
what do you do for a living?kif USA: hwʌ't duː' yuː' duː' frəː· eɪ' lɪ'vɪ·ŋ UK: wɔt duː juː duː fəː eɪ lɪvɪŋ
do duty forkif USA: duː' dyuː'tiː· frəː· UK: duː djuːtiː fəː
force downi tsi USA: fɔː'rs daʊ'n UK: fɔːs daʊn
he's dead and done formn
i am done forkif USA: aɪ' eɪ'e'm dʌ'n frəː· UK: aɪ æm dʌn fəː
he is dogged by ill fortunekif USA: hiː' ʌ·z dɔː'gd baɪ' ɪ'l fɔː'rtʃuː·n UK: hiː ɪz dɔgɪd baɪ ɪl fɔːtʃuːn
i don't care a fig for itkif
put down forkif USA: pʊ't daʊ'n frəː· UK: pʊt daʊn fəː
no room for doubtkif USA: noʊ' ruː'm frəː· daʊ't UK: noʊ ruːm fəː daʊt
do it for my sakekif USA: duː' ʌ·t frəː· maɪ' seɪ'k UK: duː ɪt fəː maɪ seɪk
forbearance from doing sgkif
put down one's name for sgi
do sg for kicksi
do sg for a livingi
I don't give a shit/fuck for itkif
go in for doing sthkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása