COVID-19 Fight
do battle for syi USA: duː' bæ'tʌ·l frəː· saɪ'
do duty for syi USA: duː' dyuː'tiː· frəː· saɪ'
force sy into doing sgi
send for the doctorkif USA: se'nd frəː· ðiː· dɔ'ktəː· UK: send fəː ðiː dɔktər
force sg down sy's throati
i'm forced to do sokif USA: ɪ'm fɔː'rst tʌ· duː' soʊ'
forget to dokif USA: fɔː·rge't tʌ· duː' UK: fəget tuː duː
touch sy for ten dollarsi USA: tʌ'tʃ saɪ' frəː· te'n dɔ'ləː·z
have umpteen reasons for doing sgkif
for donkey's yearskif USA: frəː· dɔ'ŋkiː·z yəː·z UK: fəː dɔŋkɪz jəːz
can i do anything for you?kif USA: kʌ·n aɪ' duː' e'niː·θɪ"ŋ frəː· yuː' UK: kæn aɪ duː enɪθɪŋ fəː juː
can i do anything for youkif USA: kʌ·n aɪ' duː' e'niː·θɪ"ŋ frəː· yuː' UK: kæn aɪ duː enɪθɪŋ fəː juː
what do you take me for?kif USA: hwʌ't duː' yuː' teɪ'k miː' frəː· UK: wɔt duː juː teɪk miː fəː
do you take me for a fool?kif USA: duː' yuː' teɪ'k miː' frəː· eɪ' fuː'l UK: duː juː teɪk miː fəː eɪ fuːl
and don't you forget itkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása