COVID-19 Fight
egyénfn
  1. person
   USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
  1. hum szl party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. szl biz number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. individual
   USA: ɪ"ndʌ·vɪ'ʤʌ·wʌ·l UK: ɪndɪvɪʤʊəl
  1. Az egyén nem köteles bölcsebb lenni egy egész nemzetnél.
    1. The individual is not obliged to be more particular than the nation.
  1. biz beggar
   USA: be'gəː· UK: begər
egyénenkénthsz
  1. individually
   USA: ɪ"ndɪ·vɪ'ʤʌ·liː· UK: ɪndɪvɪʤʊəliː
egyénimn
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. subjective
   USA: sʌ·bʤe'ktɪ·v UK: səbʤektɪv
 1. jog
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. personal
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l UK: pəːsənl
  1. peculiar
   USA: pʌ·kyuː'lyəː· UK: pɪkjuːlɪər
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. individual
   USA: ɪ"ndʌ·vɪ'ʤʌ·wʌ·l UK: ɪndɪvɪʤʊəl
  1. Nem közösségi, hanem egyéni a felelősség.
    1. The responsibility is individual, not communal.
egyéni hozzáálláskif
  1. personal equation
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɪ·kweɪ'ʒʌ·n UK: pəːsənl ɪkweɪʒn
egyéni sajátosságfn
  1. idiosyncrasy
   USA: ɪ"diː·oʊ·sɪ'nkrʌ·siː" UK: ɪdɪəsɪŋkrəsiː
egyéni sajátossággal bírómn
  1. idiosyncratic
   USA: ɪ"diː·oʊ·sɪ"nkræ'tɪ·k UK: ɪdɪəsɪŋkrætɪk
egyéni stíluskif
  1. a style all one's own
   USA: eɪ' staɪ'l ɔː'l wʌ'nz oʊ'n UK: eɪ staɪl ɔːl wʌnz oʊn
egyéni varázskif
  1. personal magnetism
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l mæ'gnʌ·tɪ"zʌ·m UK: pəːsənl mægnɪtɪzəm
egyéni vonzerőfn
  1. allure
   USA: ʌ·lʊ'r UK: əlʊər
egyéni vonzerő/varázskif
  1. personal magnetism
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l mæ'gnʌ·tɪ"zʌ·m UK: pəːsənl mægnɪtɪzəm
egyéni vonáskif
  1. personal touch
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l tʌ'tʃ UK: pəːsənl tʌtʃ
  1. a personal touch
   USA: eɪ' pəː'sʌ·nʌ·l tʌ'tʃ UK: eɪ pəːsənl tʌtʃ
egyéni álláspontkif
  1. personal equation
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɪ·kweɪ'ʒʌ·n UK: pəːsənl ɪkweɪʒn
egyénileghsz
  1. severally
   USA: se'vrʌ·liː· UK: sevrəliː
  1. individually
   USA: ɪ"ndɪ·vɪ'ʤʌ·liː· UK: ɪndɪvɪʤʊəliː
egyéniségfn
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. selfhood
   UK: selfhʊd
  1. presence
   USA: pre'zʌ·ns UK: prezns
  1. personality
   USA: pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː· UK: pəːsənælɪtiː
  1. individuality
   USA: ɪ"ndɪ"vɪ·ʤuː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪndɪvɪʤʊælɪtiː
egyénivé formáli
  1. personalize
   USA: pəː'sʌ·nʌ·laɪ"z UK: pəːsənəlaɪz
aszociális egyénmn
  1. misfit
   USA: mɪ'sfɪ"t UK: mɪsfɪt
fajtalan egyéni
  1. pervert
   USA: pəː·vəː't UK: pəːvəːt
polgári egyénfn
  1. civilian
   USA: sʌ·vɪ'lyʌ·n UK: sɪvɪlɪən
harmonikus egyéniségkif
  1. integrated personality
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː· UK: ɪntɪgreɪtɪd pəːsənælɪtiː
kiemelkedő egyéniségfn
  1. biz lion
   USA: laɪ'ʌ·n UK: laɪən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása