COVID-19 Fight
ellenállásfn
  1. rég traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
  1. resistor
   UK: rɪzɪstər
  1. resistance
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns UK: rɪzɪstəns
 1. el
  1. reluctance
   USA: riː·lʌ'ktʌ·ns UK: rɪlʌktəns
  1. rebellion
   USA: rʌ·be'lyʌ·n UK: rɪbelɪən
  1. reacting force
   USA: riː·æ'ktɪ·ŋ fɔː'rs UK: rɪæktɪŋ fɔːs
  1. opposition
   USA: ɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɔpəzɪʃn
  1. biz US kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. counter-move
   USA: kaʊ'ntəː·muː"v UK: kaʊntəmuːv
ellenállás nélkülmn
  1. unopposed
   USA: ʌ"nʌ·poʊ'zd UK: ʌnəpoʊzd
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
ellenállás nélkül fogadottmn
  1. unresisted
   UK: ʌnrɪzɪstɪd
ellenállás nélkülimn
  1. unopposed
   USA: ʌ"nʌ·poʊ'zd UK: ʌnəpoʊzd
ellenállási helykif
  1. battle position
   USA: bæ'tʌ·l pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: bætl pəzɪʃn
ellenállási mozgalomkif
  1. resistance
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns UK: rɪzɪstəns
  1. resistance movement
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns muː'vmʌ·nt UK: rɪzɪstəns muːvmənt
ellenállásosmn
  1. resistive
   UK: rɪzɪstɪv
ellenállásra nem találómn
  1. unresisted
   UK: ʌnrɪzɪstɪd
ellenállás-szekrényfn
  1. rheostat
   UK: riːəstæt
ellenállásszekrényfn
  1. rheostat
   UK: riːəstæt
ellenállást fejt kii
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. counter-move
   USA: kaʊ'ntəː·muː"v UK: kaʊntəmuːv
ellenállást ki nem fejtőmn
  1. unresisting
   UK: ʌnrɪzɪstɪŋ
fajlagos ellenállásfn
  1. resistivity
   UK: rezɪstɪvɪtiː
gördülési ellenálláskif
  1. rolling resistance
   USA: roʊ'lɪ·ŋ riː·zɪ'stʌ·ns UK: roʊlɪŋ rɪzɪstəns
induktív ellenállásfn
  1. inductance
   USA: ɪ"ndʌ'ktʌ·ns UK: ɪndʌktəns
lakossági ellenálláskif
  1. citizen opposition
   USA: sɪ'tʌ·zʌ·n ɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: sɪtɪzən ɔpəzɪʃn
legkisebb ellenálláskif
  1. line of least resistance
   USA: laɪ'n ʌ·v liː'st riː·zɪ'stʌ·ns UK: laɪn ɔv liːst rɪzɪstəns
makacs ellenállásfn
  1. stout resistance
   USA: staʊ't riː·zɪ'stʌ·ns UK: staʊt rɪzɪstəns
passzív ellenálláskif
  1. passive resistance
   USA: pæ'sɪ·v riː·zɪ'stʌ·ns UK: pæsɪv rɪzɪstəns
reciprok ellenállásfn
  1. conductance
   UK: kəndʌktəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása