COVID-19 Fight
179
találat:
elsőfn
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
  1. primary
   USA: praɪ'me"riː· UK: praɪməriː
  1. primal
   USA: praɪ'mʌ·l UK: praɪml
  1. premier
   USA: priː·mɪ'r UK: premɪər
  1. number one
   USA: nʌ'mbəː· hwʌ'n UK: nʌmbər wʌn
  1. maiden
   USA: meɪ'dʌ·n UK: meɪdn
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
 1. kat
  1. átv front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. fore
   USA: fɔː'r UK: fɔːr
  1. first
   USA: fəː'st UK: fəːst
  1. chief
   USA: tʃiː'f UK: tʃiːf
első alkalommalhsz
  1. first
   USA: fəː'st UK: fəːst
első az érdekkif
  1. interest always comes first
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st ɔː'lwiː·z kʌ'mz fəː'st UK: ɪntrəst ɔːlweɪz kʌmz fəːst
első bálkif
  1. coming out ball
   USA: kʌ'mɪ·ŋ aʊ't bɔː'l UK: kʌmɪŋ aʊt bɔːl
első báli ruhakif
  1. coming out dress
   USA: kʌ'mɪ·ŋ aʊ't dre's UK: kʌmɪŋ aʊt dres
első báljára visz (leányt)i
  1. bring out
   USA: brɪ'ŋ aʊ't UK: brɪŋ aʊt
első bálozófn
  1. debutante
   USA: de'byʌ·tɔ"nt UK: debjuːtɑnt
  1. de'butante
   USA: de'byʌ·tɔ"nt UK: debjuːtɑnt
első csatasorfn
 1. kat
  1. vanguard
   USA: væ'ngɔ"rd UK: vængɑd
első dolgom az leszkif
  1. i'll do it first thing
   USA: ɪ'l duː' ʌ·t fəː'st θɪ'ŋ UK: ɪl duː ɪt fəːst θɪŋ
első dolgom lesz holnap reggelkif
  1. i'll do it first thing tomorrow
   USA: ɪ'l duː' ʌ·t fəː'st θɪ'ŋ tuː·mɔ'roʊ" UK: ɪl duː ɪt fəːst θɪŋ təmɔroʊ
első díjfn
  1. blue ribbon
   USA: bluː' rɪ'bʌ·n UK: bluː rɪbən
első, előszörfn
  1. first
   USA: fəː'st UK: fəːst
első emelet (gb)kif
  1. first floor
   USA: fəː'st flɔː'r UK: fəːst flɔːr
első emeleti erkélyfn
  1. dress circle
   USA: dre's səː'kʌ·l UK: dres səːkl
első emeleti páholykif
  1. first tier box
   USA: fəː'st tiː'r bɔ'ks UK: fəːst tɪər bɔks
első evezősfn
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
első fellépésfn
  1. debut
   USA: deɪ'byuː· UK: deɪbjuː
  1. de'but
   USA: deɪ'byuː· UK: deɪbjuː
első fizetési részletkif
  1. down payment
   USA: daʊ'n peɪ'mʌ·nt UK: daʊn peɪmənt
első fogalmazványfn
  1. rough draft
   USA: rʌ'f dræ'ft UK: rʌf drɑft
első fogásfn
 1. gaszt
  1. starter
   USA: stɔ'rtəː· UK: stɑtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása