Összesen 65 találat 9 szótárban. Részletek
elutasíti
  1. biz turn down
   USA: təː'n daʊ'n UK: təːn daʊn
  1. turn away
   USA: təː'n ʌ·weɪ' UK: təːn əweɪ
 1. jog
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. throw out
   USA: θroʊ' aʊ't UK: θroʊ aʊt
  1. spurn
   USA: spəː'n UK: spəːn
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
  1. rule out
   USA: ruː'l aʊ't UK: ruːl aʊt
  1. resist
   USA: riː·zɪ'st UK: rɪzɪst
  1. repudiate
   USA: riː·pyuː'diː·eɪ"t UK: rɪpjuːdɪeɪt
  1. repel
   USA: rʌ·pe'l UK: rɪpel
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
  1. A kiszolgáló visszautasította a jelszót, mivel az túl egyszerű.
    1. Server rejected password because it is too weak.
  2. Kikosarazott de szeretné ha barátok maradnánk.
    1. She rejected me but wants to be friends.
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. Bajban volt, de minden segítséget elutasított.
    1. She was in trouble but refused all help.
  2. Étellel és itallal kínáltam az asszonyt, de ő mindent visszautasított.
    1. I offered the woman food and liquor, but she refused both.
  1. rebuff
   USA: riː·bʌ'f UK: rɪbʌf
  1. rég project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
 2. jog
  1. overrule
   USA: oʊ'vəː·ruː"l UK: oʊvəruːl
  1. opt out
   USA: ɔ'pt aʊ't UK: ɔpt aʊt
  1. rég negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
 3. jog
  1. dismiss
   USA: dɪ"smɪ's UK: dɪzmɪs
  1. discourage
   USA: dɪ"skəː'ɪ·ʤ UK: dɪskʌrɪʤ
  1. decline
   USA: dɪ·klaɪ'n UK: dɪklaɪn
  1. Kértem jöjjön el az értekezletre, de elutasította a meghívást.
    1. I asked him to come the meeting but he declined the invitation.
  1. cast off
   USA: kæ'st ɔː'f UK: kɑst ɔf
elutasít(ás)fn
  1. spurn
   USA: spəː'n UK: spəːn
elutasításfn
  1. turn-down
   USA: təː'ndaʊ"n UK: təːndaʊn
  1. spurn
   USA: spəː'n UK: spəːn
  1. repulse
   USA: riː·pʌ'ls UK: rɪpʌls
  1. repudiation
   USA: rʌ·pyuː"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪpjuːdɪeɪʃn
  1. rejection
   USA: riː·ʤe'kʃʌ·n UK: rɪʤekʃn
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
 1. jog
  1. dismissal
   USA: dɪ"smɪ'sʌ·l UK: dɪzmɪsl
  1. condemnation
   USA: kɔ"ndʌ·mneɪ'ʃʌ·n UK: kɔndemneɪʃn
elutasít (EU)i
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
elutasítómn
  1. repulsive
   USA: riː·pʌ'lsɪ·v UK: rɪpʌlsɪv
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. dismissive
   USA: dɪ"smɪ'sɪ·v UK: dɪzmɪsɪv
elutasított dologfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
elutasított, nem engedélyezetti
  1. denied
   USA: dʌ·naɪ'd UK: dɪnaɪd
elutasított személyfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
elutasít (PHARE)kif
  1. (to) reject
   USA: tʌ· riː'ʤe·kt UK: tuː riːʤekt
elutasít; visszautasít; kifogásoli
  1. disallow
   USA: dɪ"sʌ·laʊ' UK: dɪsəlaʊ
gúnnyal elutasíti
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
keményen elutasíti
  1. rebut
   USA: riː·bʌ't UK: rɪbʌt
ha elutasítanakkif
  1. if i am denied
   USA: ʌ·f aɪ' eɪ'e'm dʌ·naɪ'd UK: ɪf aɪ æm dɪnaɪd
gúnyos elutasításfn
kerek elutasításfn
  1. flat refusal
   USA: flæ't rʌ·fyuː'zʌ·l UK: flæt rɪfjuːzl
  1. brush-off
   UK: brʌʃɔːf
(panaszost) elutasít és költségekben elmarasztalkif
  1. dismiss with costs
   USA: dɪ"smɪ's wʌ·ð kɔ's UK: dɪzmɪs wɪð kɔsts
<bíró> elutasít keresetetkif
  1. dismiss a case
   USA: dɪ"smɪ's eɪ' keɪ's UK: dɪzmɪs eɪ keɪs
félreérthetetlenül elutasít vkiti
  1. send sy away with a flea in his ear
   USA: se'nd saɪ' ʌ·weɪ' wʌ·ð eɪ' fliː' ɪ'n hʌ·z iː'r
elutasíti
  1. von der Hand weisen
   'fɔn 'deːɐ 'hant 'vaɪzən
  1. verweisen
   fɛɐ'vaɪzən
elutasításfn
  1. e Negative
   'negatiːvə
   1. többes szám:
   2. Negativen
   1. birtokos eset:
   2. Negative
  1. átv közb r Korb
   'kɔɐp
   1. birtokos eset:
   2. Korbes
   3. Korbs
  1. r Abschlag
   1. birtokos eset:
   2. Abschlages
   3. Abschlags
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása