COVID-19 Fight
emerge in front of uskif USA: iː'məː·ʤ ɪ'n frʌ'nt ʌ·v yuː'e's UK: ɪməːʤ ɪn frʌnt ɔv ʌz
emergencefn USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
emergencefn USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
emergency brakefn USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· breɪ'k UK: ɪməːʤənsiː breɪk
emergency decreekif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· dɪ·kriː' UK: ɪməːʤənsiː dɪkriː
emergency entrancekif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· e'ntrʌ·ns UK: ɪməːʤənsiː ɪntrɑns
emergency exitfn USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· e'ksʌ·t UK: ɪməːʤənsiː eksɪt
emergency flasherkif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· flæ'ʃəː· UK: ɪməːʤənsiː flæʃər
emergency landingkif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· læ'ndɪ·ŋ UK: ɪməːʤənsiː lændɪŋ
emergency medical techniciankif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· me'dʌ·kʌ·l te·knɪ'ʃʌ·n UK: ɪməːʤənsiː medɪkl teknɪʃn
emergency meetingkif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· miː'tɪ·ŋ UK: ɪməːʤənsiː miːtɪŋ
emergency parachutekif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· pe'rɪ·ʃuː"t UK: ɪməːʤənsiː pærəʃuːt
emergency rationkif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· reɪ'ʃʌ·n UK: ɪməːʤənsiː ræʃn
emergency telephonekif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· te'lʌ·foʊ"n UK: ɪməːʤənsiː telɪfoʊn
emergency trianglekif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· traɪ'æ"ŋgʌ·l UK: ɪməːʤənsiː traɪæŋgl
emergency vehiclekif USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· viː'ɪ·kʌ·l UK: ɪməːʤənsiː viːɪkl
emergency warning lightfn USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· wɔː'rnɪ·ŋ laɪ't UK: ɪməːʤənsiː wɔːnɪŋ laɪt
emergentmn USA: iː'məː·ʤʌ·nt UK: ɪməːʤənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása