COVID-19 Fight
Összesen 215 találat 5 szótárban. Részletek
remains for ever onei USA: riː·meɪ'nz frəː· e'vəː· hwʌ'n UK: rɪmeɪnz fəː evər wʌn
did you ever see such a thing?kif USA: dʌ·d yuː' e'vəː· siː' sʌ'tʃ eɪ' θɪ'ŋ UK: dɪd juː evər siː sʌtʃ eɪ θɪŋ
be it ever so goodkif USA: biː· ʌ·t e'vəː· soʊ' gʌ·d UK: biː ɪt evər soʊ gʊd
be it ever so littlekif USA: biː· ʌ·t e'vəː· soʊ' lɪ'tʌ·l UK: biː ɪt evər soʊ lɪtl
thank you ever so muchkif USA: θæ'ŋk yuː' e'vəː· soʊ' mʌ'tʃ UK: θæŋk juː evər soʊ mʌtʃ
it happens every other daykif USA: ʌ·t hæ'pʌ·nz e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: ɪt hæpənz evriː ʌðər deɪ
clutch at every strawkif USA: klʌ'tʃ æ't e'vriː· strɔː' UK: klʌtʃ ət evriː strɔː
that beats everythingkif USA: ðʌ·t biː'ts e'vriː·θɪ"ŋ UK: ðət biːts evrɪθɪŋ
that beats everything!kif USA: ðʌ·t biː'ts e'vriː·θɪ"ŋ UK: ðət biːts evrɪθɪŋ
they lived happy ever afterkif USA: ðeɪ' lɪ'vd hæ'piː· e'vəː· æ'ftəː· UK: ðeɪ lɪvd hæpiː evər ɑftər
within reach of everyonekif USA: wɪ"θɪ'n riː'tʃ ʌ·v e'vriː·wʌ"n UK: wɪðiːn riːtʃ ɔv evrɪwʌn
be in on everythingi USA: biː· ɪ'n ɔ'n e'vriː·θɪ"ŋ UK: biː ɪn ɔn evrɪθɪŋ
could / i - hear everything.kif USA: kʊ'd aɪ' hɪ'r e'vriː·θɪ"ŋ UK: kʊd aɪ hɪər evrɪθɪŋ
here there and everywherekif USA: hɪ'r ðe'r ʌ·nd e'vriː·hwe"r UK: hɪər ðeər ənd evrɪweər
here, there and everywherekif USA: hɪ'r ðe'r ʌ·nd e'vriː·hwe"r UK: hɪər ðeər ənd evrɪweər
i'll get round to everybodykif USA: ɪ'l gɪ't raʊ'nd tʌ· e'vriː·bɔ"diː· UK: ɪl get raʊnd tuː evrɪbɔdiː
have a finger in every piekif USA: hæ'v eɪ' fɪ'ŋgəː· ɪ'n e'vriː· paɪ' UK: hæv eɪ fɪŋgər ɪn evriː paɪ
the train calls at every stationkif USA: ðiː· treɪ'n kɔː'lz æ't e'vriː· steɪ'ʃʌ·n UK: ðiː treɪn kɔːlz ət evriː steɪʃn
have an eye to everythingkif USA: hæ'v ʌ·n aɪ' tʌ· e'vriː·θɪ"ŋ UK: hæv ən aɪ tuː evrɪθɪŋ
i'll get round to everythingkif USA: ɪ'l gɪ't raʊ'nd tʌ· e'vriː·θɪ"ŋ UK: ɪl get raʊnd tuː evrɪθɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása