COVID-19 Fight
263
találat:
földfn
  1. world
   USA: wəː'ld UK: wəːld
  1. terra
   USA: te'rʌ· UK: terə
  1. soil
   USA: sɔɪ'l UK: sɔɪl
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. ground
   USA: graʊ'nd UK: graʊnd
  1. táj grit
   USA: grɪ't UK: grɪt
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
  1. dirt
   USA: dəː't UK: dəːt
  1. clime
   UK: klaɪm
  1. Shakes centre
   USA: se'ntəː· UK: sentər
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
föld alattimn
  1. underground
   USA: ʌ'ndəː·graʊ"nd UK: ʌndəgraʊnd
  1. subterranean
   USA: sʌ·btəː·eɪ'niː·ʌ·n UK: sʌbtəreɪnɪən
  1. subsurface
   USA: sʌ'bsəː"fʌ·s UK: sʌbsəːfɪs
föld alatti erődítményfn
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
föld alatti rétegvölgyfn
föld alatti óvóhelyfn
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
föld egyszerű gyermekekif
föld felettimn
  1. overhead
   USA: oʊ'vəː·he'd UK: oʊvəhed
  1. aerial
   USA: e'riː·ʌ·l UK: eərɪəl
  1. aboveground
   UK: əbʌvgraʊnd
föld felszínefn
  1. upland
   USA: ʌ'plʌ·nd UK: ʌplənd
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
föld felőlimn
 1. hajó
  1. offshore
   USA: ɔː'fʃɔː'r UK: ɔfʃɔːr
föld fiakif
föld; földet éri
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
föld utánimn
  1. territorial
   USA: te"rʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: terɪtɔːrɪəl
földadófn
  1. scot
   USA: skɔ't UK: skɔt
  1. land tax
   USA: læ'nd tæ'ks UK: lænd tæks
földalattifn
  1. GB underground
   USA: ʌ'ndəː·graʊ"nd UK: ʌndəgraʊnd
  1. subway (usa)
   USA: sʌ'bweɪ" yuː'e'seɪ'
  1. subterranean
   USA: sʌ·btəː·eɪ'niː·ʌ·n UK: sʌbtəreɪnɪən
földalatti börtöni
  1. dungeon
   USA: dʌ'nʤʌ·n UK: dʌnʤən
földalatti csatornafn
földalatti; csöfn
  1. tube
   USA: tyuː'b UK: tjuːb
földalatti vasútfn
földalatti állomáskif
  1. tunnel station
   USA: tʌ'nʌ·l steɪ'ʃʌ·n UK: tʌnl steɪʃn
földbabafn
 1. műsz
  1. mound
   USA: maʊ'nd UK: maʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása