COVID-19 Fight
220
találat:
farfn
 1. hajó
  1. tuck
   USA: tʌ'k UK: tʌk
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. A farok csóválja a kutyát.
    1. The tail is wagging the dog.
  1. rump
   USA: rʌ'mp UK: rʌmp
  1. outboard
   USA: aʊ'tbɔː"rd UK: aʊtbɔːd
  1. croup
   USA: kruː'p UK: kruːp
  1. buttocks
   USA: bʌ'tʌ·ks UK: bʌtəks
  1. biz bum
   USA: bʌ'm UK: bʌm
  1. back-end
   UK: bækend
  1. arse
   UK: ɑs
far-mn
 1. orv
  1. sciatic
   UK: saɪætɪk
  1. after
   USA: æ'ftəː· UK: ɑftər
'far' középfok: továbbimn
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
faradfn
  1. farad
   UK: færəd
Faradayfn
  1. faraday
   USA: fæ'rʌ·deɪ"
faragi
 1. épít
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. sculpture
   USA: skʌ'lptʃəː· UK: skʌlptʃər
  1. sculpt
   USA: skʌ'lpt UK: skʌlpt
  1. pare
   USA: pe'r UK: peər
  1. hew
   USA: hyuː' UK: hjuː
  1. chip
   USA: tʃɪ'p UK: tʃɪp
  1. carve
   USA: kɔ'rv UK: kɑv
faragatlanmn
  1. átv unframed
   UK: ʌnfreɪmd
  1. uncouth
   USA: ʌ'nkuː'θ UK: ʌnkuːθ
  1. rustic
   USA: rʌ'stɪ·k UK: rʌstɪk
  1. rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. átv rude
   USA: ruː'd UK: ruːd
  1. átv rough-hewn
   UK: rʌfhjuːn
  1. loutish
   UK: laʊtɪʃ
  1. biz homespun
   USA: hoʊ'mspʌ"n UK: hoʊmspʌn
  1. biz earthy
   USA: əː'θiː· UK: əːθiː
  1. churlish
   USA: tʃəː'lɪ"ʃ UK: tʃəːlɪʃ
  1. boorish
   USA: bʊ'rɪ·ʃ UK: bʊərɪʃ
faragatlan emberfn
  1. man of coarse grain
   USA: mæ'n ʌ·v kɔː'rs greɪ'n UK: mæn ɔv kɔːs greɪn
  1. szl US hick
   USA: hɪ'k UK: hɪk
  1. biz Goth
   USA: gɔ'θ UK: gɔθ
  1. clown
   USA: klaʊ'n UK: klaʊn
  1. boor
   USA: bʊ'r UK: bʊər
  1. backwoodsman, backwoodsmen
   UK: bækwʊdzmən bækwʊdzmən
faragatlan fickófn
  1. lubber
   USA: lʌ'bəː· UK: lʌbər
  1. lout
   UK: laʊt
faragatlan tuskófn
  1. biz cur
   USA: kəː' UK: kəːr
faragatlanságfn
  1. uncouthness
   UK: ʌnkuːθnəs
  1. átv crassitude
   UK: kræsɪtjuːd
  1. boorishness
   USA: bʊ'rɪ·ʃnʌ·s UK: bʊərɪʃnəs
faragatlanulhsz
  1. boorishly
   UK: bʊərɪʃliː
faragcsáli
  1. whittle
   USA: hwɪ'tʌ·l UK: wɪtl
  1. whittle
   USA: hwɪ'tʌ·l UK: wɪtl
faragható téglafn
 1. épít
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
faragott díszítésfn
  1. fretwork
   UK: fretwəːk
faragott képfn
  1. graven image
   USA: greɪ'vʌ·n ɪ'mʌ·ʤ UK: greɪvən ɪmɪʤ
faragott kőkif
  1. ashlar
   UK: æʃlə
faragványfn
  1. carving
   USA: kɔ'rvɪ·ŋ UK: kɑvɪŋ
faragásfn
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. carving
   USA: kɔ'rvɪ·ŋ UK: kɑvɪŋ
faragófn
  1. cutter
   USA: kʌ'təː· UK: kʌtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása