COVID-19 Fight
fatheri tsi USA: fɔ'ðəː· UK: fɑðər
    1. Like father, like son.
        1. Amilyen az apa, olyan a fia.
father christmaskif USA: fɔ'ðəː· krɪ'smʌ·s UK: fɑðər krɪsməs
father confessorfn UK: fɑðər kənfesər
father in lawfn USA: fɔ'ðəː· ɪ'n lɔ' UK: fɑðər ɪn lɔː
fatherhoodfn USA: fɔ'ðəː·hʊ"d UK: fɑðəhʊd
father-in-lawfn
fatherlandfn USA: fɔ'ðəː·læ"nd UK: fɑðəlænd
fatherlessmn USA: fɔ'ðəː·lʌ·s UK: fɑðələs
fatherlymn USA: fɔ'ðəː·liː· UK: fɑðəliː
fatherlyhsz USA: fɔ'ðəː·liː· UK: fɑðəliː
like father like sonkif USA: laɪ'k fɔ'ðəː· laɪ'k sʌ'n UK: laɪk fɑðər laɪk sʌn
from father to sonkif USA: fəː·m fɔ'ðəː· tʌ· sʌ'n UK: frɔm fɑðər tuː sʌn
our fatherskif USA: ɔ'r fɔ'ðəː·z UK: aʊər fɑðəz
on his father's sidehsz USA: ɔ'n hʌ·z fɔ'ðəː·z saɪ'd UK: ɔn hɪz fɑðəz saɪd
the child is father to the mankif USA: ðiː· tʃaɪ'ld ʌ·z fɔ'ðəː· tʌ· ðiː· mæ'n UK: ðiː tʃaɪld ɪz fɑðər tuː ðiː mæn
he takes after his fatherkif USA: hiː' teɪ'ks æ'ftəː· hʌ·z fɔ'ðəː· UK: hiː teɪks ɑftər hɪz fɑðər
the dead spit his fatherkif USA: ðiː· de'd spɪ't hʌ·z fɔ'ðəː· UK: ðiː ded spɪt hɪz fɑðər
the very spit his fatherkif USA: ðiː· ve'riː· spɪ't hʌ·z fɔ'ðəː· UK: ðiː veriː spɪt hɪz fɑðər
be gathered to one's fatherskif USA: biː· gæ'ðəː·d tʌ· wʌ'nz fɔ'ðəː·z UK: biː gæðəd tuː wʌnz fɑðəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása