COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 10 szótárban. Részletek
feltételezi
  1. surmise
   USA: səː·maɪ'z UK: səːmaɪz
  1. suppose
   USA: sʌ·poʊ'z UK: səpoʊz
  1. presuppose
   USA: priː"sʌ·poʊ'z UK: priːsəpoʊz
  1. presume
   USA: prʌ·zuː'm UK: prɪzjuːm
  1. conjecture
   USA: kʌ·nʤe'kʃəː· UK: kənʤektʃər
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
feltételezem, hogykif
  1. i take it that
   USA: aɪ' teɪ'k ʌ·t ðʌ·t UK: aɪ teɪk ɪt ðət
feltételezésfn
  1. supposition
   USA: sʌ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: sʌpəʒɪʃn
  1. supposal
   UK: səpoʊzəl
  1. presumption
   USA: priː·zʌ'mpʃʌ·n UK: prɪzʌmpʃn
  1. guess
   USA: ge's UK: ges
  1. assumption
   USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
  1. Azon feltételezésük, miszerint az árak növekedése megtorpan, tévesnek bizonyult.
    1. Their assumption that prices would stop increasing was proved wrong.
feltételezést feloldanii
  1. lift an assumption
   USA: lɪ'ft ʌ·n ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: lɪft ən əsʌmpʃn
feltételezettmn
  1. supposed
   USA: sʌ·poʊ'zd UK: səpoʊzd
  1. speculative
   USA: spe'kyʌ·lʌ·tɪ·v UK: spekjʊlətɪv
  1. presumed
   USA: priː·zuː'md UK: prɪzjuːmd
  1. hypothetical
   USA: haɪ"pʌ·θe'tʌ·kʌ·l UK: haɪpəθetɪkl
  1. assumed
   USA: ʌ·suː'md UK: əsjuːmd
feltételezett örökösfn
  1. heir presumptive
   USA: e'r priː·zʌ'mptɪ·v UK: eər prɪzʌmptɪv
feltételezett trónörökösfn
  1. heir presumptive
   USA: e'r priː·zʌ'mptɪ·v UK: eər prɪzʌmptɪv
feltételezhetőmn
  1. probable
   USA: prɔ'bʌ·bʌ·l UK: prɔbəbl
  1. presumable
   UK: prɪzjuːməbl
  1. it may be hypothesized
   USA: ʌ·t meɪ' biː· haɪ·pɔ'θʌ·saɪ"zd UK: ɪt meɪ biː haɪpɔθəsaɪzd
  1. inferential
   UK: ɪnfərenʃl
  1. assumable
   UK: əsjuːməbl
feltételezhetőenhsz
  1. supposedly
   USA: sʌ·poʊ'zʌ·dliː· UK: səpoʊzɪdliː
  1. presumably
   USA: priː·zuː'mʌ·bliː· UK: prɪzjuːməbliː
feltételezhető hogykif
  1. i have a shrewd idea that
   USA: aɪ' hæ'v eɪ' ʃruː'd aɪ·diː'ʌ· ðʌ·t UK: aɪ hæv eɪ ʃruːd aɪdɪə ðət
feltételeznii
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
feltételezvemn
  1. assuming
   USA: ʌ·suː'mɪ·ŋ UK: əsjuːmɪŋ
feltételezve hogykif
  1. assuming that
   USA: ʌ·suː'mɪ·ŋ ðʌ·t UK: əsjuːmɪŋ ðət
feltételezve vmitelölj
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
felölt; feltételezi
feltételezi
  1. zubilligen
   'tsuːbɪlɪgən
  1. unterstellen
   ʊntɐ'ʃtɛlən
  1. átv unterlegen
   'ʊntɐleːgən
  1. implizieren
   ɪmpli'tsiːrən
feltételezésfn
  1. e Unterstellung
   ʊntɐ'ʃtɛlʊŋ
feltételezésfn
feltételezi
  1. przypuścić zakładać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zakładam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zakłada
  2. przypuścić założyć
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. założę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. założy
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása