COVID-19 Fight
get up a subscription13 USA: gɪ't ʌ'p eɪ' sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n UK: get ʌp eɪ səbskrɪpʃn
get up late13 USA: gɪ't ʌ'p leɪ't UK: get ʌp leɪt
get up to2 USA: gɪ't ʌ'p tʌ· UK: get ʌp tuː
used to / i - get up early.13 USA: yuː'zd tʌ· aɪ' gɪ't ʌ'p əː'liː· UK: juːzd tuː aɪ get ʌp əːliː
get oneself up13 USA: gɪ't wʌ"nse'lf ʌ'p UK: get wʌnself ʌp
get one's monkey up2 USA: gɪ't wʌ'nz mʌ'ŋkiː· ʌ'p UK: get wʌnz mʌŋkiː ʌp
get one's dander up2 UK: get wʌnz dændər ʌp
get mixed up13 USA: gɪ't mɪ'kst ʌ'p UK: get mɪkst ʌp
get balled up13 USA: gɪ't bɔː'ld ʌ'p UK: get bɔːld ʌp
get back up2 USA: gɪ't bæ'k ʌ'p UK: get bæk ʌp
get steamed up13 USA: gɪ't stiː'md ʌ'p UK: get stiːmd ʌp
get tangled up2 USA: gɪ't tæ'ŋgʌ·ld ʌ'p UK: get tæŋgld ʌp
get sy's dander up2
get sy's back up2
get sy up on his ears2 USA: gɪ't saɪ' ʌ'p ɔ'n hʌ·z iː'rz
get stopped up13 USA: gɪ't stɔ'pt ʌ'p UK: get stɔpt ʌp
getting up3 USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ'p UK: getɪŋ ʌp
getting up13 USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ'p UK: getɪŋ ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása