gutstringfn
gutsymn USA: gʌ'tsiː'
have gutskif USA: hæ'v gʌ'ts UK: hæv gʌts
have guts enough to do sgkif
hate sy's gutsi
he has not gutskif USA: hiː' hʌ·z nɔ't gʌ'ts UK: hiː hæz nɔt gʌts
it has no guts in itkif USA: ʌ·t hʌ·z noʊ' gʌ'ts ɪ'n ʌ·t UK: ɪt hæz noʊ gʌts ɪn ɪt
he hasn't the guts of a lousekif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása