COVID-19 Fight
hébe-hóbakif
  1. once in a while
   USA: wʌ'ns ɪ'n eɪ' hwaɪ'l UK: wʌns ɪn eɪ waɪl
  1. once in a blue moon
   USA: wʌ'ns ɪ'n eɪ' bluː' muː'n UK: wʌns ɪn eɪ bluː muːn
  1. on and off
   USA: ɔ'n ʌ·nd ɔː'f UK: ɔn ənd ɔf
  1. now and then
   USA: naʊ' ʌ·nd ðe'n UK: naʊ ənd ðen
  1. now and again
   USA: naʊ' ʌ·nd ʌ·geɪ'n UK: naʊ ənd əgen
  1. here and there
   USA: hɪ'r ʌ·nd ðe'r UK: hɪər ənd ðeər
  1. every now and then
   USA: e'vriː· naʊ' ʌ·nd ðe'n UK: evriː naʊ ənd ðen
  1. every now and again
   USA: e'vriː· naʊ' ʌ·nd ʌ·geɪ'n UK: evriː naʊ ənd əgen
hébe-hóba, nagyritkánkif
  1. once in a blue moon
   USA: wʌ'ns ɪ'n eɪ' bluː' muː'n UK: wʌns ɪn eɪ bluː muːn
hébe-hóba néhakif
  1. every now and then
   USA: e'vriː· naʊ' ʌ·nd ðe'n UK: evriː naʊ ənd ðen
  1. every now and again
   USA: e'vriː· naʊ' ʌ·nd ʌ·geɪ'n UK: evriː naʊ ənd əgen
hébehóba/néhanapjánkif
  1. now and again
   USA: naʊ' ʌ·nd ʌ·geɪ'n UK: naʊ ənd əgen
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása