106
találat:
húzi
  1. tug
   USA: tʌ'g UK: tʌg
  1. tug
   USA: tʌ'g UK: tʌg
  1. tow
   USA: toʊ' UK: toʊ
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. biz rile
   USA: raɪ'l UK: raɪl
  1. rally
   USA: ræ'liː· UK: ræliː
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. pull at
   USA: pʊ'l æ't UK: pʊl ət
  1. pucker
   USA: pʌ'kəː· UK: pʌkər
  1. pluck
   USA: plʌ'k UK: plʌk
  1. lug
   USA: lʌ'g UK: lʌg
  1. szl kid
   USA: kɪ'd UK: kɪd
  1. josh
   USA: ʤɔ'ʃ UK: ʤɔʃ
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. haul
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. haul
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. hale
   USA: heɪ'l UK: heɪl
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
  1. Vagány; vedd le a hurkát a tűzről, és húzz egy hordót a tűz mellé Olivérnek.
    1. 'Dodger, take off the sausages; and draw a tub near the fire for Oliver.
    1. 'Dodger, take off the sausages; and draw a tub near the fire for Oliver.
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
  1. Vagány; vedd le a hurkát a tűzről, és húzz egy hordót a tűz mellé Olivérnek.
    1. 'Dodger, take off the sausages; and draw a tub near the fire for Oliver.
    1. 'Dodger, take off the sausages; and draw a tub near the fire for Oliver.
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
 1. ját
  1. cut out
   USA: kʌ't aʊ't UK: kʌt aʊt
  1. censor
   USA: se'nsəː· UK: sensər
  1. banter
   USA: bæ'ntəː· UK: bæntər
húz egyeti
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
húz (időt)i
  1. spin out
   USA: spɪ'n aʊ't UK: spɪn aʊt
húz (kártyát, sorsot)fn
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
húz (motor, autó)fn
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
húz (szamárköhögős)i
  1. whoop
   USA: hwuː'p UK: huːp
  1. hoop
   USA: huː'p UK: huːp
húz, vonszol, elhurcolkif
húzgáli
  1. tug
   USA: tʌ'g UK: tʌg
  1. tug
   USA: tʌ'g UK: tʌg
húzhatómn
 1. fiz
  1. tensile
   USA: te'nsʌ·l UK: tensaɪl
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
húzottmn
  1. puckered
   UK: pʌkəd
  1. gathered
   USA: gæ'ðəː·d UK: gæðəd
húzott fonák ütésfn
  1. backhand drive
   USA: bæ'khæ"nd draɪ'v UK: bækhænd draɪv
húzva sajtolásfn
húzz a francba!kif
  1. bug off!
   USA: bʌ'g ɔː'f UK: bʌg ɔf
húzz a picsába!kif
  1. fuck off!
   USA: fʌ'k ɔː'f UK: fʌk ɔf
húzz el!kif
  1. buzz off!
   USA: bʌ'z ɔː'f UK: bʌz ɔf
húzz elkif
  1. beat it
   USA: biː't ʌ·t UK: biːt ɪt
húzz el a francba!kif
  1. bug off!
   USA: bʌ'g ɔː'f UK: bʌg ɔf
húzz el mint a vadludak!kif
  1. buzz off!
   USA: bʌ'z ɔː'f UK: bʌz ɔf
húzza a lábátkif
  1. walk with a drag
   USA: wɔː'k wʌ·ð eɪ' dræ'g UK: wɔːk wɪð eɪ dræg
húzza a lóbőrti
  1. saw wood
   USA: sɔː' wʊ'd UK: sɔː wʊd
  1. saw logs
   USA: sɔː' lɔː'gz UK: sɔː lɔgz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása