COVID-19 Fight
it happens every other daykif USA: ʌ·t hæ'pʌ·nz e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: ɪt hæpənz evriː ʌðər deɪ
accidents will happenkif USA: æ'ksʌ·dʌ·nts wʌ·l hæ'pʌ·n UK: æksɪdənts wɪl hæpən
due to happenkif USA: dyuː' tʌ· hæ'pʌ·n UK: djuː tuː hæpən
how things happen!kif USA: haʊ' θɪ'ŋz hæ'pʌ·n UK: haʊ θɪŋz hæpən
make sth happenkif
if you happen to go inkif USA: ʌ·f yuː' hæ'pʌ·n tʌ· goʊ' ɪ'n UK: ɪf juː hæpən tuː goʊ ɪn
it so happenedkif USA: ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·nd UK: ɪt soʊ hæpənd
it so happened thatkif USA: ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·nd ðʌ·t UK: ɪt soʊ hæpənd ðət
what has happened to him?kif USA: hwʌ't hʌ·z hæ'pʌ·nd tʌ· ɪ"m UK: wɔt hæz hæpənd tuː hɪm
as it happenskif USA: e'z ʌ·t hæ'pʌ·nz UK: əz ɪt hæpənz
that commonly happenskif USA: ðʌ·t kɔ'mʌ·nliː· hæ'pʌ·nz UK: ðət kɔmənliː hæpənz
i make something happenkif USA: aɪ' meɪ'k sʌ'mθɪ·ŋ hæ'pʌ·n UK: aɪ meɪk sʌmθɪŋ hæpən
it's bound to happenkif USA: ʌ·ts baʊ'nd tʌ· hæ'pʌ·n UK: ɪts baʊnd tuː hæpən
it's bound to happenmn USA: ʌ·ts baʊ'nd tʌ· hæ'pʌ·n UK: ɪts baʊnd tuː hæpən
likely / it's - to happen.kif USA: laɪ'kliː· ʌ·ts tʌ· hæ'pʌ·n UK: laɪkliː ɪts tuː hæpən
should it so happenkif USA: ʃʊ'd ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·n UK: ʃʊd ɪt soʊ hæpən
such things will happenkif USA: sʌ'tʃ θɪ'ŋz wʌ·l hæ'pʌ·n UK: sʌtʃ θɪŋz wɪl hæpən
how does it happen thatkif USA: haʊ' dʌ·z ʌ·t hæ'pʌ·n ðʌ·t UK: haʊ doʊz ɪt hæpən ðət
i have known it happenkif USA: aɪ' hæ'v noʊ'n ʌ·t hæ'pʌ·n UK: aɪ hæv noʊn ɪt hæpən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása