COVID-19 Fight
Összesen 175 találat 9 szótárban. Részletek
haszonfn
  1. utility
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: juːtɪlɪtiː
  1. use
   USA: yuː'z UK: juːz
  1. stead
   USA: ste'd UK: sted
  1. spoil
   USA: spɔɪ'l UK: spɔɪl
 1. gazd közg
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. profit
   USA: prɔ'fʌ·t UK: prɔfɪt
  1. proceeds
   USA: proʊ·siː'dz UK: proʊsiːdz
  1. szl plunder
   USA: plʌ'ndəː· UK: plʌndər
  1. pej lucre
   UK: luːkər
  1. increment
   USA: ɪ'nkrʌ·mʌ·nt UK: ɪnkrəmənt
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. gains
   USA: geɪ'nz UK: geɪnz
  1. gain
   USA: geɪ'n UK: geɪn
  1. Mi nem piszkos haszonra dolgozunk - mondta a Róka.
    1. We do not work for gain, answered the Fox.
  1. emoluments
   UK: ɪmɔljʊmənts
  1. emolument
   UK: ɪmɔljʊmənt
  1. earnings
   USA: əː'nɪ·ŋz UK: əːnɪŋz
  1. rég boot
   USA: buː't UK: buːt
  1. benefit
   USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
  1. irod avail
   USA: ʌ·veɪ'l UK: əveɪl
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
haszonállatokfn
 1. mezőg
  1. livestock
   USA: laɪ'vstɔ"k UK: laɪvstɔk
haszonbérbe veszi
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
haszonbérletfn
  1. tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. leasehold
   USA: liː'shoʊ"ld UK: liːshoʊld
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
haszonbérleti szerződéskif
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
(haszon)bérleti tulajdonfn
  1. leasehold
   USA: liː'shoʊ"ld UK: liːshoʊld
haszonbérlőfn
  1. tenant
   USA: te'nʌ·nt UK: tenənt
  1. landholder
   USA: læ'ndhoʊ"ldəː· UK: lændhoʊldər
haszonélvezeti
  1. usufruct
   UK: juːsjuːfrʌkt
 1. jog
  1. use
   USA: yuː'z UK: juːz
haszonélvezetimn
haszonélvezet időtartamafn
  1. tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
haszonélvezeti jogi
  1. usufruct
   UK: juːsjuːfrʌkt
  1. enjoyment
   USA: ʌ·nʤɔɪ'mʌ·nt UK: ɪnʤɔɪmənt
haszonélvezőfn
  1. tenant
   USA: te'nʌ·nt UK: tenənt
  1. lessee
   USA: le·siː' UK: lesiː
 1. jog
  1. beneficiary
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· UK: benɪfɪʃəriː
haszonelvűmn
 1. fil
  1. utilitarian
   USA: yuː·tɪ"lʌ·te'riː·ʌ·n UK: juːtɪlɪteərɪən
haszonelvűségfn
 1. fil
  1. utility
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: juːtɪlɪtiː
  1. utilitarianism
   UK: juːtɪlɪteərɪənɪzəm
haszongépjárműfn
  1. commercial vehicle
   USA: kʌ·məː'ʃʌ·l viː'ɪ·kʌ·l UK: kəməːʃl viːɪkl
haszonjárműkif
  1. utility vehicle
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· viː'ɪ·kʌ·l UK: juːtɪlɪtiː viːɪkl
haszonkulcsfn
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. markup
   USA: mɔ'rkʌ"p UK: mɑkʌp
  1. mark-up
   USA: mɔ'rkʌ"p UK: mɑkʌp
haszonlesésfn
  1. profiteering
   USA: prɔ"fʌ·tɪ'rɪ·ŋ UK: prɔfɪtɪərɪŋ
haszonlesőfn
  1. grabber
   USA: græ'bəː· UK: græbər
haszonlesőmn
  1. venal
   USA: viː'nʌ·l UK: viːnəl
 1. pej
  1. utilitarian
   USA: yuː·tɪ"lʌ·te'riː·ʌ·n UK: juːtɪlɪteərɪən
  1. mercenary
   USA: məː'sʌ·ne"riː· UK: məːsɪnəriː
  1. rég gainful
   USA: geɪ'nfʌ·l UK: geɪnfəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása