COVID-19 Fight
500
találat:
hati
  1. take effect
   USA: teɪ'k iː'fe·kt UK: teɪk ɪfekt
hati
  1. work
   USA: wəː'k UK: wəːk
  1. work on
   USA: wəː'k ɔ'n UK: wəːk ɔn
  1. six
   USA: sɪ'ks UK: sɪks
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
  1. impinge
   USA: ɪ"mpɪ'nʤ UK: ɪmpɪnʤ
  1. affect
   USA: ʌ·fe'kt UK: əfekt
  1. A válás minden szempontból hatással volt életére.
    1. The divorce affected every aspect of her life.
  2. Az adózás változásai az egész gazdaságra hatni fognak.
    1. Changes in taxation will affect the whole economy.
  1. actuate
   USA: æ'ktʃʌ·weɪ"t UK: æktʃʊeɪt
 1. szính
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. act upon
   USA: æ'kt ʌ·pɔ'n UK: ækt əpɔn
hati
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
-hatsi
  1. May
   USA: meɪ' UK: meɪ
hat a becsületérzetérei
  1. biz nettle
   USA: ne'tʌ·l UK: netl
hat láb magas falkif
  1. wall six feet high
   USA: wɔː'l sɪ'ks fiː't haɪ' UK: wɔːl sɪks fiːt haɪ
hat lábnyi <183 cm>mn
hatalmasmn
  1. vast
   USA: væ'st UK: vɑst
  1. biz towering
   USA: taʊ'rɪ·ŋ UK: taʊərɪŋ
  1. biz swingeing
   UK: swɪnʤɪŋ
  1. smashing
   USA: smæ'ʃɪ·ŋ UK: smæʃɪŋ
  1. puissant
   UK: pwiːsənt
  1. powerful
   USA: paʊ'əː·fʌ·l UK: paʊəfəl
  1. ponderous
   USA: pɔ'ndəː·ʌ·s UK: pɔndərəs
  1. overpowering
   USA: oʊ'vəː·paʊ'rɪ·ŋ UK: oʊvəpaʊərɪŋ
  1. monumental
   USA: mɔ"nyʌ·me'nʌ·l UK: mɔnjʊmentl
  1. mighty
   USA: maɪ'tiː· UK: maɪtiː
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
  1. grandiose
   USA: græ'ndiː·oʊ"s UK: grændiːoʊs
  1. enormous
   USA: iː·nɔː'rmʌ·s UK: ɪnɔːməs
  1. babylonian
   USA: bæ"bʌ·loʊ'niː·ʌ·n UK: bæbɪloʊnjən
hatalmas győzelemkif
  1. smashing victory
   USA: smæ'ʃɪ·ŋ vɪ'ktriː· UK: smæʃɪŋ vɪktəriː
hatalmas hadiflotta hívekif
hatalmas étvágykif
  1. robust appetite
   USA: roʊ·bʌ'st æ'pʌ·taɪ"t UK: roʊbʌst æpɪtaɪt
hatalmaskodiki
  1. tyrannize
   UK: tɪrənaɪz
  1. domineer
   USA: dɔ"mʌ·nɪ'r UK: dɔmɪnɪər
hatalmaskodásfn
  1. masterfulness
   UK: mɑstəfəlnəs
hatalmaskodómn
  1. overbearing
   USA: oʊ'vəː·be'rɪ·ŋ UK: oʊvəbeərɪŋ
  1. masterful
   USA: mæ'stəː·fʌ·l UK: mɑstəfəl
  1. bossy
   USA: bɔː'siː· UK: bɔsiː
hatalmasságfn
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. potentate
   USA: poʊ'tʌ·nteɪ"t UK: poʊtnteɪt
hatalmába ejti
  1. átv seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. come upon
   USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n UK: kʌm əpɔn
hatalmába keríti
  1. transport
   USA: træ'nspɔː·rt UK: trænspɔːt
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. possess
   USA: pʌ·ze's UK: pəzes
  1. get the mastery over
   USA: gɪ't ðiː· mæ'stəː·iː· oʊ'vəː· UK: get ðiː mɑstəriː oʊvər
  1. corral
   USA: kəː·æ'l UK: kərɑl
  1. compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
hatalmát feltűnően fitogtatjakif
  1. throw one's weight about
   USA: θroʊ' wʌ'nz weɪ't ʌ·baʊ't UK: θroʊ wʌnz weɪt əbaʊt
hatalomfn
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. Teljes erejéből húzta a szekeret.
    1. He pulled the cart with all his might.
  2. A jog ezúttal is az erőszak áldozatául esett.
    1. Once again right fell before might.
  1. mastery
   USA: mæ'stəː·iː· UK: mɑstəriː
  1. lordship
   UK: lɔːdʃɪp
  1. átv leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
  1. lever
   USA: liː'vəː· UK: liːvər
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. átv grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
hatalomra jutkif
  1. come into power
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· paʊ'əː· UK: kʌm ɪntuː paʊər
  1. come in
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása