have offi tsi USA: hæ'v ɔː'f UK: hæv ɔf
have off one's handskif USA: hæ'v ɔː'f wʌ'nz hæ'nz UK: hæv ɔf wʌnz hændz
have off one's handsi USA: hæ'v ɔː'f wʌ'nz hæ'nz UK: hæv ɔf wʌnz hændz
have a day offkif USA: hæ'v eɪ' deɪ' ɔː'f UK: hæv eɪ deɪ ɔf
have the afternoon offkif USA: hæ'v ðiː· æ"ftəː·nuː'n ɔː'f UK: hæv ðiː ɑftənuːn ɔf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása