Összesen 209 találat 10 szótárban. Részletek
helyes!isz
  1. that's the ticket!
   UK: ðəts ðiː tɪkɪt
  1. that's the staff!
   UK: ðəts ðiː stɑf
  1. that's the cheese!
   UK: ðəts ðiː tʃiːz
  1. that's right!
   UK: ðəts raɪt
  1. that's agreed!
   UK: ðəts əgriːd
  1. that is agreed
   USA: ðʌ·t ʌ·z ʌ·griː'd UK: ðət ɪz əgriːd
  1. right-o
   UK: raɪtoʊ
  1. quite so!
   USA: kwaɪ't soʊ' UK: kwaɪt soʊ
  1. okay!
   USA: oʊ'keɪ' UK: oʊkeɪ
  1. all right!
   USA: ɔː'l raɪ't UK: ɔːl raɪt
helyeshsz
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. that's right
   UK: ðəts raɪt
  1. seemly
   UK: siːmliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A helyes döntés sokkalta fontosabb volt annál, mint ahogy képzelték.
    1. The right decision was far more important than they could possibly imagine.
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
    1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
  1. US cute
   USA: kyuː't UK: kjuːt
  1. Kimondottan csinos, minden fiú vele akar táncolni.
    1. She is really cute, all the boys want to dance with her.
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. compt
   UK: kɔmpt
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Kérem helyes fájlnév-utótagot használjon vagy válasszon ki egy fájlformátumot.
    1. Please use an appropriate filename suffix or select a file format.
  2. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása.
    1. It would not be appropriate to alter this original decision.
helyesbíti
  1. rectify
   USA: re'ktʌ·faɪ" UK: rektɪfaɪ
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. amend
   USA: ʌ·me'nd UK: əmend
  1. A Parlament módosította a bevándorlási törvényt.
    1. The Parliament has amended the law on immigration.
helyesbítésfn
  1. rectifying
   USA: re'ktʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: rektɪfaɪɪŋ
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
  1. corrigendum (latin)
   UK: kɔrɪʤendəm lætɪn
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. A szerkesztő még tett néhány javítást a cikkben.
    1. The editor made a few amendments to the article.
  2. Az alapszabály módosítása minden tag tekintetében hatályba lép.
    1. The amendment to the statutes shall take effect in respect of each member.
helyesbítés (EU)fn
  1. corrigendum
   UK: kɔrɪʤendəm
helyesbítés (PHARE)kif
  1. corrigendum (latin)
   UK: kɔrɪʤendəm lætɪn
helyesek együtt, illenek egymáshozkif
  1. make / they - a nice couple
   USA: meɪ'k ðeɪ' eɪ' niː's kʌ'pʌ·l UK: meɪk ðeɪ eɪ niːs kʌpl
  1. couple / they make a nice -
   USA: kʌ'pʌ·l ðeɪ' meɪ'k eɪ' niː's UK: kʌpl ðeɪ meɪk eɪ niːs
helyeseli
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. átv endorse
   USA: e·ndɔː'rs UK: ɪndɔːs
  1. commend
   USA: kʌ·me'nd UK: kəmend
  1. assent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
  1. approve
   USA: ʌ·pruː'v UK: əpruːv
  1. approve of
   USA: ʌ·pruː'v ʌ·v UK: əpruːv ɔv
helyeselhetőmn
  1. advised
   USA: ʌ·dvaɪ'zd UK: ədvaɪzd
helyesenhsz
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Cselekedjünk szabadon, hogy helyesen és gyorsan cselekedhessünk.
    1. Let us act in freedom, that we may act well and quickly.
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. sensibly
   USA: se'nsʌ·bliː· UK: sensəbliː
  1. rightly
   USA: raɪ'tliː· UK: raɪtliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Nem könnyű megtanulni, hogyan kell helyesen kiejteni az angol szavakat.
    1. It is not easy to learn how to pronounce English words properly.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. duly
   USA: duː'liː· UK: djuːliː
  1. correctly
   USA: kəː·e'ktliː· UK: kərektliː
  1. aright
   UK: əraɪt
helyesen: 'abrupt'fn
helyesen alkalmazottmn
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
helyesen gondozottmn
helyesen íri
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
helyesen ítél megi
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
helyesen ítélőmn
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.
    1. A wise son makes a father joyful: but the foolish man despises his mother.
  2. Igen okos és elővigyázatos volt.
    1. She was very wise and very discreet.
  1. Utólag könnyű okosnak lenni.
    1. It is easy to be wise after the event.
helyesen jár eli
  1. do the right thing
   USA: duː' ðiː· raɪ't θɪ'ŋ UK: duː ðiː raɪt θɪŋ
helyesen választottmn
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
helyes értesüléskif
  1. pukka gen
   UK: pʌkə ʤen
helyes hangot üt megkif
  1. touch the right key
   USA: tʌ'tʃ ðiː· raɪ't kiː' UK: tʌtʃ ðiː raɪt kiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása