COVID-19 Fight
hitelesíti
  1. true
   USA: truː' UK: truː
 1. jog
  1. skót test
   USA: te'st UK: test
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
  1. corroborate
   USA: kəː·ɔ'bəː·eɪ"t UK: kərɔbəreɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
  1. calibrate
   USA: kæ'lʌ·breɪ"t UK: kælɪbreɪt
  1. authenticate
   USA: ɔː·θe'ntʌ·keɪ"t UK: ɔːθentɪkeɪt
  1. attest
   USA: ʌ·te'st UK: ətest
hitelesítettmn
  1. normalized
   USA: nɔː'rmʌ·laɪ"zd UK: nɔːməlaɪzd
hitelesített másolatkif
  1. exemplified copy
   USA: ɪ·gze'mplʌ·faɪ"d kɔ'piː· UK: ɪgzemplɪfaɪd kɔpiː
hiteles(ített) másolatkif
  1. attested copy
   USA: ʌ·te'stʌ·d kɔ'piː· UK: ətestɪd kɔpiː
hitelesítésfn
  1. standardization
   USA: stæ·ndəː·dʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: stændədaɪzeɪʃn
  1. sizing
   USA: saɪ'zɪ·ŋ UK: saɪzɪŋ
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
 1. jog
  1. legitimation
   UK: lɪʤɪtɪmeɪʃən
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. calibration
   USA: kæ"lʌ·breɪ'ʃʌ·n UK: kælɪbreɪʃn
 2. jog
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
hitelesítés, okmányokkal való igazolás (PHARE)fn
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
hitelesítőmn
  1. corroborant
   UK: kərɔbərənt
hitelesítő adatokfn
közjegyzőileg hitelesített végrendelet-másolatfn
 1. jog
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása