hold upi tni USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
hold up as a modelkif USA: hoʊ'ld ʌ'p e'z eɪ' mɔ'dʌ·l UK: hoʊld ʌp əz eɪ mɔdl
hold up to ridiculei USA: hoʊ'ld ʌ'p tʌ· rɪ'dʌ·kyuː"l UK: hoʊld ʌp tuː rɪdɪkjuːl
hold sy up as a modeli USA: hoʊ'ld saɪ' ʌ'p e'z eɪ' mɔ'dʌ·l
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása