COVID-19 Fight
Összesen 54 találat 9 szótárban. Részletek
időnkénthsz
  1. once in a while
   USA: wʌ'ns ɪ'n eɪ' hwaɪ'l UK: wʌns ɪn eɪ waɪl
  1. on and off
   USA: ɔ'n ʌ·nd ɔː'f UK: ɔn ənd ɔf
  1. off and on
   USA: ɔː'f ʌ·nd ɔ'n UK: ɔf ənd ɔn
  1. intermittently
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·ntliː· UK: ɪntəmɪtntliː
  1. from time to time
   USA: fəː·m taɪ'm tʌ· taɪ'm UK: frɔm taɪm tuː taɪm
  1. every now and then
   USA: e'vriː· naʊ' ʌ·nd ðe'n UK: evriː naʊ ənd ðen
  1. ever and anon
   UK: evər ənd ənɔn
  1. at times
   USA: æ't taɪ'mz UK: ət taɪmz
időnkéntimn
  1. periodical
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·kʌ·l UK: pɪərɪɔdɪkl
időnként ismétlődőmn
  1. periodic
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k UK: pɪərɪɔdɪk
időnként változókif
  1. subject to alteration
   USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbʤekt tuː ɔːltəreɪʃn
időnkénthsz
időnkéntimn
időnkéntinincs
időnként játsziknincs
 1. kártyát, szerencsejátékot
mennyi időnként?nincs
időnként átismételnincs
időnként csakhsz
időnként elejt vmitnincs
időnként elmegynincs
időnként felragyognincs
időnként főznincs
időnként jelentkeziknincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása