COVID-19 Fight
Összesen 48 találat 8 szótárban. Részletek
jóváhagy2
  1. validate
   USA: væ'lʌ·deɪ·t UK: vælɪdeɪt
  1. ratify
   USA: ræ'tʌ·faɪ" UK: rætɪfaɪ
  1. ok
   USA: oʊ'keɪ'
  1. consent
   USA: kʌ·nse'nt UK: kənsent
  1. assent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
  1. approve
   USA: ʌ·pruː'v UK: əpruːv
  1. Az Igazgatótanács jóváhagyta az éves jelentést és az eredménykimutatást.
    1. The Board of Directors approved the annual report and the profit and loss account.
jóváhagyás1
  1. validation
   USA: væ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: vælɪdeɪʃn
  1. royal assent
   USA: rɔɪ'ʌ·l ʌ·se'nt UK: rɔɪəl əsent
  1. ratification
   USA: ræ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rætɪfɪkeɪʃn
  1. indorsement
   UK: ɪndɔːsmənt
  1. imprimatur
   USA: ɪ"mprɪ"mɔ'təː· UK: ɪmprɪmeɪtər
  1. 1.1 endorsement
   USA: e·ndɔː'rsmʌ·nt UK: ɪndɔːsmənt
  1. counter-signature
   UK: kaʊntəsɪgnətʃər
  1. consent
   USA: kʌ·nse'nt UK: kənsent
  1. Még két év, és anyád beleegyezése nélkül is összeházasodhatunk.
    1. Two more years until we can marry without your mother's consent.
  1. assent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
  1. approval
   USA: ʌ·pruː'vʌ·l UK: əpruːvl
  1. A cég megkapta a kormány jóváhagyását hogy elkezdje a projektet.
    1. The firm has now received an approval from the government to start the project.
  1. amen
   USA: ɔ·me'n UK: ɑmen
  1. affirmation
   USA: æ"fəː·meɪ'ʃʌ·n UK: æfəmeɪʃn
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
jóváhagyás (EU)1
  1. authorization
   USA: ɔː"θəː·ʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθəraɪzeɪʃn
jóváhagyási eljárás (PHARE)13
  1. process of approval
   USA: prɔ'se"s ʌ·v ʌ·pruː'vʌ·l UK: proʊses ɔv əpruːvl
jóváhagyási határidő (EU)13
  1. deadline for approval
   USA: de'dlaɪ"n frəː· ʌ·pruː'vʌ·l UK: dedlaɪn fəː əpruːvl
jóváhagyási határidő (PHARE)13
  1. deadline for approval
   USA: de'dlaɪ"n frəː· ʌ·pruː'vʌ·l UK: dedlaɪn fəː əpruːvl
jóváhagyás (PHARE)1
  1. authorisation
   UK: ɔːθəraɪzeɪʃən
jóváhagyólag4
  1. approvingly
   USA: ʌ·pruː'vɪ·ŋliː· UK: əpruːvɪŋliː
jóváhagyott3
  1. ratified
   USA: ræ'tʌ·faɪ"d UK: rætɪfaɪd
Jóváhagyott (minősített) Beszállítók Listája13
ratifikál, jóváhagy2
  1. ratify
   USA: ræ'tʌ·faɪ" UK: rætɪfaɪ
(hivatalos) jóváhagyás1
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
nem jóváhagyott2
  1. unratified
   USA: ʌ·nræ'tʌ·faɪ"d
fenntart; támogat; jóváhagy13
  1. uphold , upheld , upheld
   USA: ʌ·phoʊ'ld ʌ·phe'ld ʌ·phe'ld UK: ʌphoʊld ʌpheld ʌpheld
átnézve és jóváhagyva13
  1. read and approved
   USA: riː'd ʌ·nd ʌ·pruː'vd UK: riːd ənd əpruːvd
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)13
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE)1
  1. programme
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE)13
jóváhagy2
  1. zubilligen
   'tsuːbɪlɪgən
  1. sanktionieren
   zaŋktsio'niːrən
  1. ratifizieren
   ratifi'tsiːrən
  1. genehmigen
   gə'neːmɪgən
  1. billigen
   'bɪlɪgən
  1. bewilligen
   bə'vɪlɪgən
jóváhagyás1
  1. e Ratifikation
   raːtifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Ratifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Ratifikation
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása