COVID-19 Fight
143
találat:
jegyszedőnőfn
  1. usherette
   UK: ʌʃəret
jegytulajdonosfn
jegyzetfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. Másolatot készítenek a könyvelésről és más üzleti feljegyzésekről.
    1. They take copies of the books and business records.
  1. rég note
   USA: noʊ't UK: noʊt
  1. Kölcsönkérte a történelem előadás jegyzeteimet.
    1. He borrowed my history lecture notes.
  1. minute
   USA: maɪ·nyuː't UK: mɪnɪt
  1. memorandum
   USA: me"məː·æ'ndʌ·m UK: memərændəm
  1. memo
   USA: me'moʊ" UK: memoʊ
jegyzetblokkfn
  1. scratch pad
   USA: skræ'tʃ pæ'd UK: skrætʃ pæd
jegyzet(ek)fn
  1. notes
   USA: noʊ'ts UK: noʊts
jegyzetekfn
  1. notes
   USA: noʊ'ts UK: noʊts
jegyzetek nélkül beszéli
  1. extemporize
   UK: ɪkstempəraɪz
jegyzeteket készíti
  1. annotate
   USA: æ'nʌ·teɪ"t UK: ænəteɪt
jegyzeteket készít vmirőli
jegyzetekkel elláti
  1. note
   USA: noʊ't UK: noʊt
  1. A férfi egy ötfontos bankjegyet tett az asztalra.
    1. The man put a five-pound note on the bar.
  1. annotate
   USA: æ'nʌ·teɪ"t UK: ænəteɪt
jegyzetekkel ellátott kiadáskif
  1. annotated edition
   USA: æ'nʌ·teɪ"tʌ·d ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ænəteɪtɪd ɪdɪʃn
jegyzeteli
  1. take notes
   USA: teɪ'k noʊ'ts UK: teɪk noʊts
  1. make notes
   USA: meɪ'k noʊ'ts UK: meɪk noʊts
  1. make a minute
   USA: meɪ'k eɪ' maɪ·nyuː't UK: meɪk eɪ mɪnɪt
  1. annotate
   USA: æ'nʌ·teɪ"t UK: ænəteɪt
jegyzetelőszékfn
jegyzetfüzetfn
  1. pocketbook
   USA: pɔ'kʌ·tbʊ"k UK: pɔkɪtbʊk
  1. notebook
   USA: noʊ'tbʊ"k UK: noʊtbʊk
  1. note-book
   USA: noʊ'tbʊ"k UK: noʊtbʊk
  1. jotter
   UK: ʤɔtər
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
jegyzetkönyvfn
  1. note-book
   USA: noʊ'tbʊ"k UK: noʊtbʊk
jegyzett tőkekif
  1. subscribed capital
   USA: sʌ·bskraɪ'bd kæ'pʌ·tʌ·l UK: səbskraɪbd kæpɪtəl
  1. share capital
   USA: ʃe'r kæ'pʌ·tʌ·l UK: ʃeər kæpɪtəl
jegyzettömbfn
  1. scratch-pad
   UK: skrætʃpæd
  1. scratch pad
   USA: skræ'tʃ pæ'd UK: skrætʃ pæd
  1. pad
   USA: pæ'd UK: pæd
  1. notepad
   UK: noʊtpæd
  1. block
   USA: blɔ'k UK: blɔk
jegyzi az eredményti
  1. keep the score
   USA: kiː'p ðiː· skɔː'r UK: kiːp ðiː skɔːr
jegyzik (tőzsdén)i
  1. be quoted
   USA: biː· kwoʊ'tʌ·d UK: biː kwoʊtɪd
jegyzékfn
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. schedule
   USA: ske'ʤuː·l UK: ʃedjuːl
  1. roll
   USA: roʊ'l UK: roʊl
  1. US registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. note
   USA: noʊ't UK: noʊt
  1. A férfi egy ötfontos bankjegyet tett az asztalra.
    1. The man put a five-pound note on the bar.
  1. memorial
   USA: mʌ·mɔː'riː·ʌ·l UK: mɪmɔːrɪəl
  1. US list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
 1. US jog
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
  1. catalogue
   USA: kæ'tʌ·lɔː"g UK: kætəlɔg
  1. catalog
   USA: kæ'tʌ·lɔː·g UK: kætəlɔg
  1. calendar
   USA: kæ'lʌ·ndəː· UK: kælɪndər
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
 2. gazd
  1. Shakes bill
   USA: bɪ'l UK: bɪl
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása