COVID-19 Fight
Összesen 69 találat 9 szótárban. Részletek
kísérőfn
  1. AUS sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. rég outrider
   USA: aʊ'traɪ"dəː· UK: aʊtraɪdər
  1. haunting
   USA: hɔː'ntɪ·ŋ UK: hɔːntɪŋ
 1. tört
  1. skót gillie
   USA: gɪ'liː· UK: gɪliː
  1. follower
   USA: fɔ'loʊ·əː· UK: fɔloʊər
  1. escort
   USA: e'skɔː·rt UK: ɪskɔːt
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
  1. accompanying
   USA: ʌ·kʌ'mpʌ·niː·ɪ·ŋ UK: əkʌmpənɪɪŋ
  1. accompanist
   USA: ʌ·kʌ'mpʌ·nʌ·st UK: əkʌmpənɪst
kísérőfilmkif
  1. supporting film
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ fɪ'lm UK: səpɔːtɪŋ fɪlm
kísérőgyűrűfn
  1. keeper
   USA: kiː'pəː· UK: kiːpər
kísérőhajófn
  1. convoy
   USA: kɔ'nvɔɪ" UK: kɔnvɔɪ
  1. consort
   USA: kʌ·nsɔː'rt UK: kɔnsɔːt
kísérő (ital)fn
  1. chaser
   USA: tʃeɪ'səː· UK: tʃeɪsər
kísérőjelenségfn
  1. concomitant phenomenon
   USA: kɔ"nkɔ'mʌ·tʌ·nt fʌ·nɔ'mʌ·nɔ"n UK: kənkɔmɪtənt fɪnɔmɪnən
  1. attendant phenomenon
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt fʌ·nɔ'mʌ·nɔ"n UK: ətendənt fɪnɔmɪnən
kísérő jelenségfn
  1. accompaniment
   USA: ʌ·kʌ'mpniː·mʌ·nt UK: əkʌmpənɪmənt
kísérő jelenségei
  1. accompany
   USA: ʌ·kʌ'mpʌ·niː· UK: əkʌmpəniː
kísérő jelenségekfn
  1. concomitant
   USA: kɔ"nkɔ'mʌ·tʌ·nt UK: kənkɔmɪtənt
kísérő jelensége vmineki
  1. accompany
   USA: ʌ·kʌ'mpʌ·niː· UK: əkʌmpəniː
kísérőkfn
  1. escort
   USA: e'skɔː·rt UK: ɪskɔːt
kísérőlevélfn
  1. covering letter
   USA: kʌ'vrɪ·ŋ le'təː· UK: kʌvərɪŋ letər
  1. cover letter
   USA: kʌ'vəː· le'təː· UK: kʌvər letər
kísérő naszádfn
  1. corvette
   USA: kɔː·rve't UK: kɔːvet
kísérő nélkülimn
  1. unaccompanied
   USA: ʌ"nʌ·kʌ'mpʌ·niː·d UK: ʌnəkʌmpənɪd
kísérő nélküli állatokkif
  1. animals crossing
   USA: æ'nʌ·mʌ·lz krɔː'sɪ·ŋ UK: ænɪməlz krɔsɪŋ
kísérő nélkül jövőmn
  1. unaccompanied
   USA: ʌ"nʌ·kʌ'mpʌ·niː·d UK: ʌnəkʌmpənɪd
kísérő szólami
 1. zene
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
kísérőzenefn
  1. incidental music
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l myuː'zɪ·k UK: ɪnsɪdentl mjuːzɪk
  1. cue music
   USA: kyuː' myuː'zɪ·k UK: kjuː mjuːzɪk
bennszülött kísérőfn
  1. India shikaree
   UK: ʃɪkæriː
velejáró kísérőmn
  1. concomitant
   USA: kɔ"nkɔ'mʌ·tʌ·nt UK: kənkɔmɪtənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása